Zbiór zadań z hydrauliki Pol.1

Pol.1

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

PRZYKŁAD I-1

Oblicz ciśnienie i nadciśnienie w punkcie A zbiornika (rys. I-6), jeżeli woda w rurce piezometrycznej wznosi się na wysokość h.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-2

Oblicz ciśnienie p gazu działające na powierzchnię zwierciadła wody w zbiorniku zamkniętym (rys. I-7).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-3

Znaleźć różnicę ciśnień hydrostatycznych w punktach A i B rurociągu, którym płynie woda (rys. I-8). Różnica zwierciadeł rtęci w rurce manometrycznej wynosi h.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-4

Obliczyć podciśnienie p nad zwierciadłem cieczy w zamkniętym zbiorniku wypełnionym wodą (rys. I-9). Jaki popełnia się błąd względny ε, jeżeli zaniedbuje się zmianę ciśnienia powietrza zachodzącą wraz z wysokością?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-5 Prasa hydrauliczna

Na ciecz znajdującą się w dwóch połączonych ze sobą naczyniach (rys. I-10) działa tłok o średnicy d1 z siłą P1. Obliczyć z jaką siłą P2 drugi tłok o średnicy d2 prasuje przedmiot nad nim umieszczony i o ile zostanie przesunięty w górę, jeżeli pierwszy z tłoków opuszczono o s1.

Uwaga: Wpływ ciśnienia wywołanego siłą ciężkości jest pomijalnie mały w stosunku do ciśnienia wywołanego działaniem sił powierzchniowych.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-6

August Piccard w swoim batyskafie (będącym stalową kulą o średnicy 2,18 m) opuścił się na głębokość h na dno Rowu Mariańskiego. Obliczyć jakie ciśnienie pA działa na dno tego batyskafu (w punkcie A).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-7

W wodzie morskiej o ciężarze właściwym gm pływa płetwonurek. Obliczyć na jakiej głębokości h bezwzględne ciśnienie hydrostatyczne przekroczy wartość p.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-8

Oblicz różnicę ciśnień pomiędzy punktami: A na głębokości hA, a B – hB.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-9

Oblicz ciśnienie na dnie zbiornika wypełnionego oliwą i wodą o wysokości H.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-10

O ile wzniesie się zwierciadło wody w piezometrze, gdy na wodę działa tłok siłą Q?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-11

Do zbiornika wypełnionego powietrzem, olejem i wodą (jak na rys. I-13) podłączono manometr rtęciowy. Obliczyć nadciśnienie p panujące w zbiorniku, jeżeli różnica poziomów rtęci jaką wskazał manometr wynosi h

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-12

Odwrócona szklanka zanurzona została w wodzie na głębokość h1 i połączona z manometrem rtęciowym (rys. I-14). Na jaką wysokość x wzniesie się woda w szklance, jeżeli różnica zwierciadeł w manometrze wynosi H? Ile wynosi ciśnienie p1?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-13

Jaki powinien być ciężar G, aby tłok o średnicy d (rys. I-15) nie przemieścił się pod pływem ciśnienia p.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-14

Do naczynia wlano dwie niemieszające się ciecze o ciężarach właściwych γ1, γ2 i wysokościach h1 i h2. Określić różnicę poziomów wody w piezometrach.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-15

Obliczyć ciężar właściwy cieczy γ1 w przypadku gdy naczynia wypełnione są różnymi niemieszającymi się ze sobą cieczami (jak na rys. I-17).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-16

O ile zwiększy się balonik wypełniony powietrzem do objętości Vbal wypuszczony na głębokości h?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-17

Do walcowatego naczynia (rys. I-19) o wysokości H wlano wodę przez zawór 1 do wysokości h. Po otwarciu zaworu 2, naczynie zaczęło się opróżniać. Obliczyć na jakiej wysokości x woda w naczyniu przestanie wypływać i jakie będzie wtedy panowało ciśnienie pg w naczyniu.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-18 Parcie na ścianę pionową

Jedna ściana prostopadłościennego zbiornika (rys. I-28) może odchylać się względem osi O. Oblicz moment siły parcia na tę ścianę względem punktu O.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-19 Parcie na ścianę ukośną

Jaką trzeba przyłożyć siłę Q do dołu kwadratowej klapy (rys. I-32) znajdującej się w ścianie zbiornika, by uniemożliwić jej obrót wokół osi O pod wpływem parcianwody.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-20 Parcie na ścianę złożoną

Cała ściana zbiornika obraca się wokół punktu O. Ile musi wynosić siła Q, by przyłożona poziomo do górnej krawędzi tej ściany, nie pozwoliła na jej odchylenie pod wpływem.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-21 Uwzględnienie działania tłoka

Oblicz parcie wina na dno całkowicie wypełnionej butelki zamkniętej korkiem, który jest wciskany do butelki z siłą Q.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-22

Oblicz parcie cieczy na kwadratową ścianę w dnie zbiornika.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-23

Mur betonowy ma wysokość H. Jaka powinna być jego grubość b, by:

 1. a) nie został przesunięty pod wpływem parcia wody,
 2. b) nie został obrócony wokół punktu (osi) O.

Obliczenia przeprowadzić na 1 m długości muru.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-24

Betonowy mur o wysokości H ma przekrój trapezu, którego górna krawędź wynosi

 1. a. Ile powinna wynosić grubość b tego muru przy podłożu, aby:
 2. a) nie został przesunięty pod wpływem parcia wody,
 3. b) nie został obrócony wokół punktu (osi) O.

Obliczenia przeprowadzić na 1 m długości muru, w przypadku, gdy woda sięga górnej krawędzi muru.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-25

Obliczyć ciężar Q przeciwwagi, potrzebny do utrzymania w równowadze prostokątnej klapy jazu wymiarach a×b, mogącej otwierać się względem punktu O.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-26

Wyznaczyć pionową siłę Q potrzebną do podniesienia prostokątnej klapy oddzielającej zbiornik od prostokątnego kanału o głębokości napełnienia h i szerokości b mogącej obracać się względem punktu (osi O).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-27

Wyznaczyć parcie na ścianę zbiornika o szerokości b wypełnionego trzema różnymi cieczami (jak na rys. I-54).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-28

Obliczyć wartość siły parcia na ścianę AB będącą ćwiartką walca o promieniu podstawy R i wysokości b (rys. I-56).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-29

Obliczyć parcie na segmentowe zamknięcie jazu. Szerokość segmentu wynosi b promień R, a kąt pomiędzy ryglami . Oś obrotu znajduje się na poziomie zwierciadła wody górnej.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-30

Obliczyć parcie cieczy na segment (rys. I-69) będący wycinkiem walca o długości L i promieniu podstawy r.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-31

Przepływ cieczy między komorami uniemożliwia zawór stożkowo – kulisty spoczywający na dnie prawej komory (rys. I-71). Ciężar zaworu wynosi Q. Przy jakim napełnieniu x z lewej strony komory zawór uniesie się i odsłoni otwór ?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-32

Otwór o średnicy d w dnie zbiornika zamykany jest stożkiem o ciężarze G. Zbiornik jest wypełniony cieczą do wysokości H, przy czym zwierciadło cieczy spoczywa szczelny tłok powierzchni F, obciążony siłą Q. Obliczyć siłę N potrzebną do wyciągnięcia stożka z otworu.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-33

Dla utrzymania stałej różnicy poziomów w zbiorniku, w jego ściance działowej wmontowano zawór obracający się wokół osi O. Obliczyć, jaką siłę należy przyłożyć, by zawór pozostawał w równowadze pokazanej na rys. I-73. Zbadać, czy Q zależy od H.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-34

Jaki powinien być ciężar Q segmentu, aby utrzymał się on w położeniu pokazanym na rys. I-75.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-35

Obliczyć parcie na połówkę walca znajdującego się w ścianie zbiornika wypełnionego dwoma cieczami (rys. I-76).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-36

Zawór o ciężarze G, składający się z dwóch półkul (rys. I-77), zamyka otwór o średnicy d wykonany w poziomej ściance przedzielającej zbiornik. Po przyłożeniu do tłoka w dolnej komorze zbiornika siły Q, zawór przesunął się do góry. Oblicz tę siłę.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-37

Kula o ciężarze objętościowym γK pływa w cieczy. Obliczyć ciężar objętościowy cieczy, przy którym zanurzy się ona tylko do połowy swej objętości.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-38

Na jaką głębokość h zanurzy się w wodzie korkowy walec, prostopadłościan i stożek o wysokości H i polu podstawy równym πR2 (gęstość korka ρK).

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-39

Jaka część góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-40

Określić najmniejszą powierzchnię kry lodowej o średniej grubości h, zdolnej utrzymać bałwanka o masie m. Gęstość lodu wynosi 0,92 g/cm3.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-41

W którym położeniu (pionowym czy poziomym) dębowa bela w kształcie  rostopadłościanu o wymiarach a×a×b zanurzy się głębiej?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-42

Wyznaczyć ciśnienie w punkcie B naczynia w kształcie walca o promieniu podstawy R, które obraca się wokół pionowej osi ze stałą prędkością obrotową ω.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-43

Dane jest naczynie w kształcie walca o wysokości H obracające się wokół pionowej osi ze stałą prędkością obrotową ωtaką, że paraboloida zwierciadła styka się z dnem. Ile wody wyleje się z naczynia ?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-44

Walec o średnicy D i długości L wypełniony do połowy cieczą (rys. I-89), przesuwa się (bez tarcia) w poziomie ze stałym przyspieszeniem a. Ile musi wynosić to przyspieszenie, by zwierciadło wody wewnątrz walca obróciło się o kąt а?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-45

Prostopadłościenne naczynie o wymiarach L ×H ×b wypełnione jest cieczą do wysokości h. Obliczyć jakie musi być przyspieszenie a poruszającego się naczynia, by ciecz sięgała jego krawędzi?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-46

Naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach L ×H ×b wypełniono cieczą do wysokości h i wprawiono w ruch ze stałym przyspieszeniem. Przy jakim przyspieszeniu a parcie na tylną ścianę tego naczynia będzie maksymalne (przy założeniu, że w trakcie ruchu ciecz nie wylewa się z naczynia)?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-47

Cysterna zjeżdża na biegu jałowym ze wzniesienia nachylonego pod kątem α do poziomu (rys. I-92). Pomijając opory ruchu wykazać, że ciecz w cysternie ułoży się równolegle do drogi.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-48

Cylindryczna boja o średnicy D, wysokości h i ciężarze G znajduje się w wodzie morskiej o ciężarze właściwym γM. Wykazać, że dla zadanych wielkości boja znajduje się w równowadze nietrwałej o obliczyć siłę Q w łańcuchu kotwiącym koniecznym do utrzymania boi w pionie.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-49

Jaka może być maksymalna wysokość drewnianego cylindra o średnicy D i ciężarze właściwym γd, aby pływał w równowadze stałej z osią pływania skierowaną pionowo w wodzie.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD I-50

Sprawdzić stateczność pustego, cienkościennego, metalowej barki w kształcie prostopadłościanu o wymiarach a×b×h.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-1 Zwężka Ventouriego

Obliczyć przepływ w rurociągu, jeżeli przy zwężeniu różnica wysokości słupa wody w piezometrach wynosi h. Ponieważ przejścia są łagodne, a zwężka krótka, straty energii można pominąć.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-2

Woda wypływa z rurociągu w sposób pokazany na rysunku II-4. Obliczyć na jaką wysokość h wzniesie się woda, wiedząc, że w przekroju 1-1 położonym o wysokość H poniżej wylotu przewodu występuje nadciśnienie p1. Straty energii pominąć.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-3

Wyznaczyć wartość współczynnika ζ dla nagłego zwężenia przekroju rurociągu przy założeniu, że różnica wskazań piezometrów wynosi h. Odcinek rurociągu potraktować jako krótki.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-4

Obliczyć różnicę wysokości słupów wody w piezometrach h dla nagłego poszerzenia rurociągu którym płynie woda z natężeniem Q. Odcinek rurociągu potraktować jako krótki.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-5 Straty liniowe w ruchu laminarnym

Obliczyć wysokość strat liniowych w rurociągu o długości L i średnicy d.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-6 Straty liniowe w ruchu laminarnym

Rurociągiem o długości L pomiędzy dwoma zbiornikami płynie olej o temperaturze t z natężeniem przepływu Q. Obliczyć maksymalną różnicę H poziomów zwierciadeł oleju w zbiornikach przy której przepływ będzie laminarny (Re < 2400). W obliczeniach pominąć stratę energii na wlocie do rurociągu.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-7 Straty liniowe w ruchu turbulentnym

Obliczyć wysokość strat liniowych w rurociągu o długości L i średnicy d.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-8 Obliczenie Δh

Dane:         Q = 10 l/s, l = 100 m, d = 100 mm, p = 2700 hPa, k = 0,15 mm, t = 20°C,

Szukane:     Δh

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-9 Obliczenie Q

Dane:                   l = 100 m, d = 100 mm, p = 1000 hPa, k = 0,15 mm, t = 20oC, ζwl = 0,5,                                   ζzaw = 0,8,

Szukane:     Δh

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-10 Obliczenie d

Dane:                   Q = 6 l/s, l = 100 m, d = 50 mm, Dh = 1 m, R = 100 mm, a = 90°, k = 0,15                                 mm, t = 20°C,

Szukane:     d

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-11 Lewar

Lewar jest rurociągiem, którego oś przebiega na pewnym odcinku ponad zwierciadłem wody w zbiorniku górnym (zasilającym). Dlatego też składa się z dwóch części: wznoszącej oraz opadającej.Warunkiempracy lewara jest całkowite wypełnienie go wodą. Ruch w tym przewodzie odbywa się dzięki podciśnieniu.

Zaprojektować średnicę lewara tak, by przy danych zestawionych poniżej przeprowadził on przepływ Q. Wlot do lewara o ostrych krawędziach. W rurociągu znajduje się woda o temperaturze 20°C. Sprawdzić warunek lewara w temperaturze t = 30°C.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-12 Syfon

Syfony oblicza się tak samo, jak wszystkie pojedyncze przewody pod ciśnieniem. Syfon będzie pracować tak długo, jak długo utrzymywać się będzie jakakolwiek różnica poziomów między zwierciadłami. W odróżnieniu od lewara rurociągi te nie mają ograniczeń swojej pracy.

Obliczyć natężenie przepływu wody przez syfon o średnicy d, długości l i chropowatości bezwzględnej k. Syfon ten przeprowadza wodę temperaturze 20°C ze zbiornika 1 do zbiornika 2. Różnica poziomów zwierciadeł wody w zbiornikach wynosi H.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-13 Rurociągi w układzie szeregowym

Obliczyć wymaganą wysokość ciśnienia konieczną dla uzyskania zadanego przepływu w przewodzie wodociągowym o zmiennej średnicy w rurociągu.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-14 Rurociągi w układzie rozgałęzionym

Dane:                   l1, l2, l3, d1, d2, d3, HB, k, t, ν

Szukane:     Q1, Q2, Q3, HA,

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-15 Rurociągi w układzie równoległym

Dane:         l1, l2, l3, l4, d1, d2, d3, d4, HA, k, ν

Szukane:     Q4

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD II-16

Obliczyć nadciśnienie panujące na wlocie do rurociągu, którego część jest przewodem wydatkującym po drodze.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-1

Z kanistra do zbiornika przelewany jest olej przy pomocy lejka (rys. III-8). Jaką wysokość h powinien mieć ten lejek, by benzyna z niego się nie wylała. Przyjąć współczynniki wydatku otworów (kołowych) md i mD.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-2

O ile zwiększy się wypływ przez prostokątny otwór (rys. III-10) o szerokości b i wysokości a, jeżeli zwierciadło wody podwyższy się z głębokości h do H? Przyjąć współczynnik wydatku otworu m.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-3

W pionowej ścianie zbiornika dzielącej zbiornik na dwie części znajduje się okrągły otwór o średnicy d1. Głębokość wody w lewej części wynosi hL, a przepływ przez otwór – Q. Określić głębokość wody hP w prawej części zbiornika Jaką średnicę d2 powinien mieć otwór w zewnętrznej ścianie zbiornika, aby zwierciadło wody w lewej części zbiornika utrzymywało się na stałym poziomie. Środki obu otworów znajdują się na wysokości a ponad dnem zbiornika, a współczynnik wypływu m.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-4

Dany jest układ dwóch zbiorników jak na rys. III-15. Ze zbiornika górnego woda wylewa się otworem o średnicy d (o współczynnik wydatku m1) zagłębionym pod zwierciadłem wody na głębokość h1. Zbiornik dolny ma otwór w ścianie bocznej zaopatrzony w przystawkę o tej samej średnicy i współczynniku wypływu m2. Obliczyć na jakim poziomie h2 nad przystawką ustali się zwierciadło wody w zbiorniku dolnym. Prędkości wody w obu zbiornikach pominąć.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-5

Sześcienną konewkę o boku a wypełniono wodą (rys. III-16). Po przechyleniu jej o 45°, konewka była wypełniona do wysokości h, a woda wypływa przez krótką rurkę (spełniającą warunek przystawki) o średnicy d i współczynniku wydatku otworu m. W jakim czasie konewka opróżni się całkowicie?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-6

Strzykawkę o długości L i średnicy D (rys. III-18) wypełniono wodą. W jakim czasie można wypompować z niej tę wodę przez otwór o średnicy d, jeżeli naciska się na tłok z siłą F? Współczynnik wydatku otworu wylotowego wynosi m.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-7

Określić średnicę d poziomej, przystawki umieszczonej w ścianie zbiornika w odległości a od jego dna taką, aby w ciągu czasu T1 wypłynęła ze zbiornika połowa jego początkowej objętości wody. Średnica zbiornika wynosi D, napełnienie zbiornika w chwili otwarcia otworu – H.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-8

Po jakim czasie objętość V wody przepłynie ze zbiornika „1” do „2”?

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-9

W pionowej ścianie zbiornika zamontowano trzy niezatopione przelewy:

 1. a) prostokątny
 2. b) trójkątny,
 3. c) kołowy,

o wymiarach jak na poniższym rysunku. Obliczyć przepływ przez każdy z tych przelewów (kolejno — Qp, Qt, Qk) przy założeniu, że wzajemnie nie oddziaływają one na siebie, a prędkość dopływającej wody można zaniedbać (H=H0). Wszystkie najniższe punkty tych przelewów znajdują się na wysokości H pod powierzchnią zwierciadła cieczy.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-10

Obliczyć przepływ wody przez prostokątny przelew o ostrej krawędzi.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-11

Obliczyć przepływ Q przez przelew o kształtach praktycznych do którego woda dopływa z dużego zbiornika (u0 @ 0) w przypadku:

 1. a) przelewu niezatopionego, gdy głębokość wody za przelewem hd = 0,5 m,
 2. b) przelewu zatopionego, gdy hd = 2,5 m.

Szerokość korony tego przelewu wynosi b, wysokość – p, grubość warstwy wody na przelewie – H.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-12

W prostokątnym korycie rzeki o szerokości B projektowany jest przelew o szerokiej koronie, o wysokości p i zaokrąglonej części wlotowej. Jak musi być szerokość b tego przelewu, jeżeli przepływ przed przelewem wynosi Q, głębokość wody przed przelewem to hg, za – hd.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD III-13

W prostokątnym korycie rzeki wybudowano przelew o szerokiej koronie. Przepływ przed przelewem wynosi Q, szerokość przelewu – b, wysokość – p. Obliczyć spiętrzenie wody hz za przelewem.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-1 Obliczenie Q

Obliczyć napełnienie przy przepływie Q w kanale ziemnym o przekroju trapezowym i spadku zwierciadła I, szorstkości skarp ns i dna nd.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-2 Obliczenie S0

Określić spadek dna S0 koryta prostokątnego taki, by przy zadanym napełnieniu, szerokości dna b i szorstkości n, kanał prowadził wodę z prędkością υ.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-3 Obliczenie h

Obliczyć napełnienie przy przepływie Q w kanale ziemnym o przekroju prostokątnym i spadku S0.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-4 Obliczenie n

Obliczyć wartość współczynnika szorstkości n koryta półkolistego o promieniu R i spadku S0 przy przepływie maksymalnym Q.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-5

Określ rodzaj ruchu w korycie trapezowym.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-6

Obliczyć hydraulicznie najkorzystniejsze wymiary kanału ziemnego o przekroju trapezowym, przez który przepływa strumień o natężeniu Q.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-7

Obliczyć wartość natężenia przepływu w korycie złożonym.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-8

Dane jest koryto trapezowe, o geometrii podanej na rys. IV-11.

Wyznaczyć krzywą konsumcyjną dla tego koryta, traktowanego jako:

 1. a) koryto zwarte (błędnie),
 2. b) wielodzielne.

Dane:         ng = 0,03, nt = 0,08, S0 = 0,01

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-9 Obliczanie Q

Obliczyć prędkość i przepływ w kołowym kolektorze wykonanym z czystych rur kamionkowych.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-10 Obliczanie S0

Obliczyć spadek kołowego kolektora.

Dane:         d = 1 m, h = 0,4 m, Q = 0,8 m3/s, n = 0,012

Szukane:     S0

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-11 Obliczanie h

Obliczyć napełnienie kołowego kolektora

Dane:                 S0 = 11,5 ‰, d = 60 cm, Q = 150 l/s, n = 0,013

Szukane:     h

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-12

Obliczyć średnicę kołowego kolektora.

Dane:         I = 0,9 ‰, h = 0,95 d, Q = 0,55 m3/s, n = 0,014

Szukane:     d

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-13

Zaprojektować odcinek betonowego kolektora o przekroju kołowym, odprowadzającego boczny odpływ burzowy z obszaru o powierzchni S. Spływ jednostkowy z tego terenu wynosi q, współczynnik szorstkości – n. Obliczyć prędkość cieczy w kolektorze.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD IV-14

Kanał ziemny (o współczynniku szorstkości n) o przekroju trapezowym i spadku podłużnym dna I, prowadzi przepływ Q. Określić układ zwierciadła wody, jaki ustali się po wbudowaniu do koryta budowli piętrzącej wodę do wysokości Z.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-1

Kolumna filtracyjna wypełniona została gruntem. Obliczyć współczynnik filtracji k tego gruntu, jeżeli przez warstwę gruntu o przekroju A przepływa woda o natężeniu Q (rys. V-1)

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-2

W poziomym przewodzie ułożono dwie różne próbki gruntu o współczynnikach filtracji k1 i k2 i długości l (rys. V-2). Różnice poziomów zwierciadeł wody w piezometrach wynoszą: h1 i h2. Obliczyć współczynnik filtracji drugiej próbki.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-3

W poziomym przewodzie o przekroju kołowym i średnicy d, umieszczono trzy różne próbki gruntu o współczynnikach filtracji: k1, k2, k3 o długościach odpowiednio: l1, l2, l3 (rys. V-3). Obliczyć przepływ przez ten układ, gdy różnica poziomów zwierciadeł wody w piezometrach wynosi h.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-4

Obliczyć natężenie przepływu w rowieułożonym na poziomej warstwie nieprzepuszczalnej (rys. V-4) o długości Lr i przy stałym dopływie wody gruntowej z przyległego terenu. Średni spadek krzywej depresji wynosi I.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-5

Wyznaczyć położenie zwierciadła H w odległości x od rowu o długości Lr. Grunt składa się z dwóch warstw o współczynnikach filtracji k1 i k2 (rys. V-6). Miąższość dolnej warstwy wynosi m. Wydatek dopływającej do rowu wody wynosi Q, a wzniesienie zwierciadła wody w rowie ponad warstwą nieprzepuszczalną – h0.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-6

Przez ziemną groblę o współczynniki filtracji k przepływa woda ze zbiornika o głębokości h1 do rzeki o głębokości h2. Obliczyć przepływ przez tę groblę, jeżeli jej długość wynosi L.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-7

Obliczyć wydajność studni zupełnej o promieniu r0 sięgającej poziomej warstwy nieprzepuszczalnej (rys. V-8) w której poziom wody ustalił się na wysokości h0, a swobodne zwierciadło wody — na wysokości H ponad tą warstwą.

Cena: 5 PLN

 PRZYKŁAD V-8

Obliczyć współczynnik filtracji k gruntu w którym wykopano studnię o promieniu r0 sięgającą poziomej warstwy nieprzepuszczalnej (rys. V-8), jeżeli wiadomo, że depresja w studni kontrolnej, odległej o r od osi studni wynosi s. Przy wydatku Q depresja w studni wynosi s0.

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-9

Obliczyć miąższość a warstwy wodonośnej studni artezyjskiej (rys. V-9).

Dane:         r = 1,0 m, H = 10,0 m, h0 = 5,0 m, Q =0,11 l/s,

k = 8×10-6 m/s, R = 100 m,

Szukane:     a

Cena: 5 PLN

PRZYKŁAD V-10

Studnia artezyjska o promieniu r0 została wywiercona aż do warstwy nieprzepuszczalnej (rys. V-10). Warstwa wodonośna składa się z trzech pokładów różnych gruntów o współczynnikach filtracji k1, k2 i k3 i miąższościach a1, a2 i   a3.

Obliczyć wydatek tej studni, jeżeli w odległości r od jej środka linia ciśnień piezometrycznych ułożyła się na wysokości h.

Cena: 5 PLN

 PRZYKŁAD V-11

Dane:         H = 10,0 m, zA = 4 m, H — zS = 4 m, k = 1,1×10-2 m/s,

x2 = x6 = 12 m, x4 = x8 = 8 m, x1 = x3 = x5 = x7 = 15 m,

Szukane:     Q – wydajność pojedynczej studni.

Cena: 5 PLN

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *