Спец. вопросы ТВ

Решение задач по гидравлике

Задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

Специальные вопросы гидравлики систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Спеціальні питання гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції

Задача №1.

Визначити падіння п’єзометричного напору у дірчастому трубопроводі з приєднанням рідини вздовж  шляху (рис. 1), довжиною l,  діаметр D, гідравлічний коефіцієнт тертя λп, витрати на початку трубопроводу Qтр, у кінці Qк, напір на початку трубопроводу Hп.

Задача 2.

Визначити втрату в кінці перфорованого збірного трубопроводу, довжиною l, діаметром D, який прокладений на глибині Нр при витіканні в кінці труби під рівень (Нр≠0) або в атмосферу (Нк=0).Трубопровід рівномірно перфорований п отворами діаметром d. Гідравлічний коефіцієнт тертя  λп; коефіцієнт витрати отворів перфорації μ.

Задача 3.

Побудувати п’єзометричну лінію для водозбірного трубопроводу з характеристиками, наведеними до задачі №2.

Задача 4.

За умовою задачі №2 визначити показник рівномірності збору рідини вздовж збірного трубопроводу.

Задача 5.

Розрахувати дірчастий розподільчий трубопровід (визначити кількість отворів і побудувати п’єзометричну лінію (рис.2) за наступними даними: діаметр труби D, довжина l, витрата в початковому перерізі, яка повністю роздається вздовж труби Q0, п’єзометричний напір на початку трубопроводу Нп, гідравлічний коефіцієнт тертя λ, напір в середовищі, в яке відбувається витікання, Нр, допустимий показник рівномірності [æ].

Задача 6.

Побудувати п’єзометричну лінію вздовж дірчастого розподілювача (рис.2), а також визначити початкову швидкість в трубі Vп, швидкість витікання з першого отвору Vпо і показник рівномірності, якщо витрата Q0, п’єзометричний напір на початку трубопроводу Нп, напір зовні трубопроводу Нр, кількість отворів n, їх діаметр d, діаметр труби D, довжина l, гідравлічний коефіцієнт тертя λ.

Задача 7.

Визначити необхідний діаметр D розподільчого трубопроводу (рис.2) довжиною l, при витраті Q0, допустимому показнику рівномірності æ = 0,9 … 1,1, гідравлічному коефіцієнті тертя λ, початковому напорі Нп при витіканні в атмосферу.

Задача 8.

Визначити необхідну кількість отворів, їх діаметри в розподільчому трубопроводі (рис.2) діаметром D, довжиною l, при витраті на початку труби Q0, гідравлічний коефіцієнт тертя λ = 0,05, початковому напорі Нп = 8 м, напорі у середовищі, в яке витікає вода Нр, допустимій різниці показників рівномірності Δ = max–min . В разі необхідності кількість отворів (або їх діаметри) на різних ділянках труби може бути різною.

Задача 9.

Визначити діаметри труб на ділянках розгалуженої гідравлічної мережі (рис.3), а також напори у вузлових точках, якщо задані: довжини ділянок l1-2 = 300 м, l2-3 = 200 м, l3-4 = 150 м, l3-5= 250 м, l2-6 = 100 м, l6-7 = 100 м, l6-8 = 150 м; геодезичні відмітки z1 = 41 м,  z2 = 40,5 м,  z3 = 40,5 м,  z4 = 38 м,  z5, z6 = 38 м, z7, z8, вузлові витрати Q, питомі шляхові витрати q0 на ділянках 2-3 і 6-8, вільний напір повинен бути не менше Нв.

Задача 10.

Розгалужена гідравлічна мережа (рис.4) характеризується наступними даними: довжина ділянок l1-2 = 1700 м, l2-3 = 200 м, l3-4 = 400 м, l3-5= 350 м, l2-6 = 500 м; відмітки поверхні землі  z1 = 20,0 м,  z2 = 30,0 м,  z3 = 35,0 м,  z4 = 37,0 м,  z5 = 36,0 м, z6 = 38,0 м. Вузлові витрати Q, питомі шляхові витрати q0 на ділянках 2-3 і 3-5, вільний напір у вузлових та кінцевих точках мережі повинен бути не менше Нв, заданий матеріал труб. Визначити необхідні діаметри труб на ділянках і напори у вузлових точках мережі, якщо насос, що встановлено у точці 1, створює тиск р1.

Задача 11.

Розгалужена водопровідна мережа характеризується такими даними: геодезичні відмітки точок z, довжини ділянок l, вільний напір в точках 3 і 4, НВ; висота водонапірної башти в точці 1 hб; задані діаметри ділянок D1-2, D2-3, D2-4. Визначити: витрати, що поступають в кінцеві точки водопровідної мережі 3 і 4, якщо у точці 2 немає вузлової витрати, а також зміну витрат в точках 3 і 4, і лінійну витрату на ділянці 1-2, якщо в точці 2 є вузлова витрата Q2 (напори в початковій та кінцевій точках мережі не повинні змінюватися).

Задача 12.

Розрахувати двокільцеву гідравлічну мережу (рис. 6). Визначити діаметри, вільні і п’єзометричні напори у вузлах, тиск і потужність насосу в точці А, якщо задані: відмітки поверхні землі z1 = 8 м, z2 = 9 м, z3 = 9,5 м, z4 = 8,5 м, z5 = 9 м, z6, довжини ділянок l, питома шляхова витрата на всіх ділянках q0, зосереджені витрати у вузлах Q‘, п’єзометричний напір в точці 6 H6 та матеріал труб.

Задача №13.

Розрахувати трикільцеву гідравлічну мережу (рис. 7), що характеризується наступними даними: довжини ділянок l, зосереджені витрати у вузлах Q2, Q5, Q7, питома шляхова витрата на всіх ділянках (окрім А – 1) q0, геодезичні відмітки  поверхні  землі  zА = 29  м,  z1 = 15  м,  z2 = 18  м,  z3 = 16 м,  z4 = 17 м, z5 = 12 м, z6 = 14 м, z7 = 17 м, z8;  вільний напір має бути не менше Hв. Визначити діаметри всіх ділянок мережі, напори у вузлах і в точці А, якщо заданий матеріал труби.

Задача №14.

Трикільцева гідравлічна мережа (рис. 8 ) характеризується наступними даними: довжини ділянок l, зосереджені витрати у вузлах Q2, Q4, Q5, Q8, питома шляхова витрата на всіх ділянках (окрім А – 1) q0, геодезичні відмітки поверхні землі  zА = 20 м,  z1 = 18 м,  z2 = 18 м,  z3 = 17 м,  z4 = 17 м, z5 = 16 м, z6 = 16,5 м, z7 = 16,5 м, z8;  вільний напір в усіх вузлах не менше Hв. Визначити діаметри всіх ділянок мережі, напори у вузлах і в точці А, якщо заданий матеріал труби.

Задача №15.

Визначити пропускну здатність магістрального сталевого газопроводу довжиною l, діаметром D, при манометричних тисках на його початку р1 і в кінці р2, термодинамічній температурі газу Т, кінематичній в’язкості газу ν = 0,000015 м2/с.

Задача №16.

Визначити перепад тисків у магістральному сталевому трубопроводі довжиною l, діаметром D, при манометричному тиску в його кінці р2, термодинамічній температурі газу Т, кінематичній в’язкості газу ν = 0,000015 м2/с, масовій витраті газу М.

Задача №17.

Визначити перепад тисків у газопроводі довжиною l, діаметром D, при витраті Q та манометричному тиску на початку трубопроводу р1. Термодинамічна температура газу Т, гідравлічний коефіцієнт тертя λ.

Задача №18.

Визначити необхідний діаметр сталевого газопроводу для подачі газу на відстань l при манометричних тисках на початку газопроводу р1, в його кінці р2 і об’ємній витраті на початку трубопроводу Q, якщо кінематична в’язкість газу ν = 0,14·10-4 м2/с, температура tºC.

Задача №19.

Виконати гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску (рис. 9). Тиск газу на виході з джерела газопостачання ГРП – прийняти р = 3000 Па, у споживачів 1800 Па. Визначити діаметри газопроводів, втрати тиску на ділянках, розрахувати відгалуження, де q – питома витрата, П1 та П2 – зосереджені витрати.

Задача № 20.

Виконати гідравлічний розрахунок системи механічної витяжної вентиляції. Розрахувати переріз повітроводів, визначити характеристики вентилятора (витрата, тиск, потужність). Матеріал повітроводів – сталь.

Задача № 21.

Розрахувати повітропровід (визначити діаметри) для рівномірної роздачі повітря в патрубки. Витрата повітря в кожному патрубку Q, швидкість виходу повітря ν, густина повітря ρ.

Задача № 22.

Виконати гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу будинку (рис. 12). Визначити діаметри трубопроводів, втрати напору і необхідний напір на вводі в будинок. Втрати напору на лічильнику води прийняти рівними 1,6 м.

Задача № 23.

Виконати гідравлічний розрахунок внутрішньо будинкового газопроводу (рис. 13). Визначити діаметри газопроводів, розрахувати головну магістраль. Гідравлічний опір газових приладів дорівнює Δр1 = 100 Па, а газового лічильника Δр2 = 200 Па. Густину повітря прийняти рівною 1,21 кг/м3, а  природного газу 0,73 кг/м3.

Задача № 24.

Визначити максимальний тиск в горизонтальному трубопроводі довжиною l і час досягнення ударною хвилею початку трубопроводу примиттєвому закритті затвору в його кінці, де вільний напір НВ, якщо задані: матеріал труби, діаметр труби D, товщина стінок δ, витрата води в трубопроводі Q.

Задача № 25.

Визначити підвищення напору при гідравлічному ударі в трубопроводі довжиною l при витраті Q і часі закриття засувки tЗ1 і tЗ2, якщо товщина стінок труби δ, гідравлічний коефіцієнт тертя λ = 0,03, коефіцієнт місцевих опорів Σ ξ = 10.

Задача № 26.

Визначити необхідний час закриття засувки в кінці чавунного трубопроводу довжиною l, діаметром D, товщиною стінок δ, якщо витрата Q і додатковий тиск не більше ніж Δр, гідравлічний коефіцієнт тертя  λ, коефіцієнт місцевих опорів Σζ=18.

Задача № 27.

В трубопроводі діаметром D і довжиною l в результаті закриття засувки за час  tЗ1 або tЗ2 тиск підвищився на величину Δр. Визначити швидкість руху води в трубопроводі до закриття засувки, якщо задані матеріал труби і товщиною стінок δ, гідравлічний коефіцієнт тертя  λ, коефіцієнт місцевих опорів Σζ=15.

Задача №28.

Витрата води в трубопроводі довжиною l дорівнює Q. Відмітка на його початку zп і в кінці zк, вільний напір у кінцевій точці Hв. Визначити необхідний час закриття затвору при умові, що в випадку гідравлічного удару в трубопроводі граничний тиск не перевищуватиме значення p, якщо задані матеріал труби, діаметр D, товщина стінок труби δ, гідравлічний коефіцієнт тертя λ = 0,035, коефіцієнт місцевих опорів Σξ = 11.

Задача №29.

Визначити похил залізобетонної труби системи водовідведення при рівномірному протіканні потоку, якщо:

Витрата Q, відносне наповнення труби Δ, коефіцієнт шорсткості n = 0,014, діаметр труби D.

Задача №30.

Визначити необхідний діаметр круглої каналізаційної труби і середню швидкість потоку при рівномірному русі стічної води при температурі t°=10°C. Концентрація завислих частинок С = 100 мг/л, якщо задані: похил труби i, витрата Q, відносне наповнення труби Δ, матеріал труби.

Задача №31.

Визначити необхідний діаметр круглої залізобетонної труби і середню швидкість потоку при рівномірному русі стічної води при температурі t°=20°C, якщо: витрата Q, похил труби i, відносне наповнення труби Δ=1,6.

Задача №32.

Визначити необхідний діаметр дренажної труби і перевірити швидкість протікання води при наступних даних: температура t° = 5°C, витрата Q, похил труби i,матеріал труби.

Задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *