Zadania z hydrostatyki Pol.4.3

Pol.4.3

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Obliczyć siłę parcia cieczy na walcowa, ścianę o przekroju poprzecznya BC pokazanym na rysunku l I.26. Długość ściańy w kierunku prostopadłya do płaszczyzny rysunku wynosi l. Rozważyć dwa przypadki: w plerwszym ciecz znajduje się po lewej stronie ściany, w drugi po prawej.

Przykład 2

Obliczyć składowe siły parcia na ścianę o przekroju BCDEF, pokazanya na rys. 11.28. Długość ściany w kierunku prostopadłya do rysunku wynosi L.

Przykład 3

Obliczyć składowe siły parcia na ścianę o pokazanym na rys. Il.30 przekroju BDEFC. Długość ściany w kierunku prostopadłym do płaszczyzny rysunku równa jest 1.

Przykład 4

Narysować wykresy składowej pozloaej i składowej pionowej parcia na ścianę dwukomorowego zbiornika, której przekrój ABGECD pokazuje rys. II .34.

Przykład 5

śćiana o przekroju OA 1 szerokości l, oddzlelająca dwa zbiorniki, może obracać się wokoł poziomej osi przechodzącej przez punkt O (rys. 11.39). W punkcie przekroju ściany zaczepiona jest siła Q skierowana pionowo w dół. Ile wynosi ciężar objętośclowy cieczy wypełniającej zbiorniki, skoro rozpatrywana ściana utrzymuje się w takim położeniu, jakie pokazano na rysunku? (Ciężaru ściany nie uwzględniać w obllczenlach).

Przykład 6

Otwór o średnicy d wykonany w dnle zbiornika zamykany jest stożkiem o ciężarze (rys. II.40). Zbiornik wypełniony jest cieczą do wysokości H, przy czym na zwierciadle cieczy spoczywa szczelny tłok o powierzchni F, obciążony siłą Q. Obliczyć silę N potrzebną do wyciągnięcia stożka z otworu. (W obliczeniach pominąć działanie ciśnienia atmosferycznego).

Przykład 7

W poziomej ścianie oddzielającej dwie komory zbiornika znajduje się okragły otwór o średnicy d. Otwór ten zamykany jest zaworem składającym się z kuli 1 z przymocowanego do niej sztywnym prętem walcowego pływaka o średnicy (rys. II.43). Łączny ciężar kuli, pływaka i pręta wynosi G. Górna komora zbiornika napełniona jest cieczą do wysokości h, w komorze dolnej ciecz sprężona jest tłokiem. Obliczyć głębokość b zanurzenia pływaka, przy której zawór odsłoni otwór przesuwając się do góry.

Przykład 8

Otwór o średnicy d, wykonany w poziomej przegrodzie zbiornika, zamykany jest zaworem składającym się z dwóch półkul i połączonej z nimi sztywnym prętem kuli (rys. 11.44). Obliczyć siły pionowe działające na zawór.

Przykład 9

Przepływ cieczy z komory lewej zbiornika do prawej odbywać się może przewodem. ktorego wylot zaiayka zawór wykonany w kształcie stożka z wydrążoną w nim półkula (rs. II.45). Prawa kora napełniona jest cieczą, do wysokości H. Przy jakim napełnieniu t lewej komory zawór przesunie się do góry?

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822


Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Zadania z hydrostatyki Pol.4.2

Pol.4.2

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Obliczyć parcie cieczy na prostokątną ścianę bdefzbiorni ka oraz moment siły parcia względem punktu K (rys. II.14).

 Przykład 2

ściana zbiornika, której kształt pokazano na rysunku II.15, może obracać się wokół osi k-n. Ile wynosić musi siła N, by przyłożona poziomo do górnej krawędzi sclany nie pozwoliła na jej obrót pod wpływem parcia cieczy wypełniającej zbiornik? (W obliczeniach nie uwzględniac ciężaru śetany).

 Przykład 3

W nachylonej ścianie zbiornika napełnionego cieczą znajduje się okrągła klapa o średnicy D (rysunek II.18). Obracająca się wokół punktu O. Klapę tę utrzymywać ma w położeniu zamkniętym siła N, równoważąc działanie parcia cieczy. Obliczyć potrzebną. Długość x przyspawanego do klapy płaskownika, na którego końcu przyłożona będzie siła N. (Ciężar klapy i płaskownika pominąć w obli czeniach).

 Przykład 4

Należy obliczyć parcie cieczy na trójkątną śclanę zblornika (rys. II.19) oraz określic położenie wektora parcia.

 Przykład 5

W zamkniętym zbiorniku napełnionym cieczą do wysokości H, panuje nad zwierciadłem cieczy ciśnienie pх   (rys. II.20). Obliczyć parcie  cieczy na kołową klapę umieszczoną w nachylonej ścianie zbiornika i wyznaczyć położenie wektora parcia.

 Przykład 6

Zamknięty zbiornik jest całkowicie wypełniony cieczą o ciężarze objętościowym γ1 (rys. 11.21). Ciśnienie panujące w zbiorniku określa pokazany narysunku stan rownowagi cieczy w rurce manome trycznej. Obliczyć parc ie cieczy na kołowy fragment nachyionej ściany zbiornika oraz wyznaczyć położenie wektora parcia.

Przykład 7

Pokazany na rysunku II.22 zbiornik zamknięty wypełniony jest całkowicie cieczą śprężoną tłokiem. Obliczyć parcie na powierzchnię nachylonej ściany zbiornika.

Przykład 8

Zamknięty zbiornik o kształcie pokazanyi 1 na rys. II. 23 napełniony jest cleczą, do pewnej wysokości. Obi iczyć ciśnienie px panujące nad zwierciadłe cieczy oraz napełnienie zbiornika H, wledząc, że:

- siła parcia clec: zy na trójkątny fragment nachylonej ściany zbiornika ma wartość P,

- moment tej siły względem punktu O rowny jest M.

 Przykład 9

Okragly otwór w nachylonej śianie zbiornika zakrywa kołowa klapa o średnicy D, większej niż średnica otworu d. Klapa może się obracać wokoł punktu O, a przytrzymuje ją siła N (rys. II.24). Zbiornik jest zamknięty, wypełniony całkowicie cieczą o ciężarze objętościowym γ3. Ciśnienie w zbiorniku określa położenie cieczy w rurce anometrycznej. Wiedząc, że minimalna siła potrzebna do zamknięcia klapy równa jest N, obliczyć ciężar objętościowy cieczy wypełniającej zbiornik. (Ciężar klapy pominąc w oblic eniach).

 Przykład 10

Okragły otwór ścianie zbiornika zamykany jest ruchomą klapą o tej samej co otwór średnicy D. Klapa obracać się może wokoł osi O – O, położonej w odległości z od górnej krawędzi klapy. Ile wynosić musi ta odleglość, by przy podanym na rysunku II.25 napełnieniu zbiornika klapa pozostawała zamknięta? (Ciężaru klapy nie uwzględniać w rozważaniach).

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Zadania z hydrostatyki Pol.4.1

Pol.4.1

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Na rys. II.5 pokazany jest pewien stan rownowa.gi cieczy. Obliczyć ciśnienie pх. panujące w zbiorniku nad powierzchnią swobodnego zwierciadła.

Przykład 2

Obliczyć rożnice ciśnienia gazu Δр = р1р2 w zbiornikach pokazanych na rys. II.6.

Przykład 3

 Obliczyć ciśnienie panujace tuż pod pokrywa zbiornika (np. w punkcie A – patrz rys. II.7).

Przykład 4

Obliczyć ciśnienie px w zbiorniku oraz clsnlenie pA panujące w punkcie przekroju rurociągu (rys. 11.B).

Przykład 5

Obliczyć napełnienie c zbiornika (rys. II.9).

Przykład 6

Obliczyć cleżar objętościowy γ1 cieczy wypełniającej zbiornik (zob. rys. II.10).

Przyłtlad 7

Na dolnej krawędzi szesclennego naczynia zamontowany jest zawor o niewlelkiej srednicy. Gdy zawor ten jest zamknięty, ciecz o ciężarze objętosciowym γ wypełnia naczynie do wysokości h1, zaś nad swobodnyni zwierciadle cieczy panuje cisnienie px (rys. II.Ila). Po otwarciu zaworu ciecz zaczyna wypływac z naczynia. Przy jalim napełnieniu h2 ustanie wypływ cieczy? (zob. rys. II.11b).

Przykład 8

Zbiornik I wypełniony cieczą do wysokosci h1 połączony Jest z pustym, otwartym zbiornikiem II krotka rurką z zaworem Z (rys. 11.12). Po otwarciu tego zaworu ciecz zaczyna wypelniac zbiornik II. Obliczyć napełnienia h2 i h3, jakie ustalą się w zbiornikach w chwili ustania przepływu.

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , | Добавить комментарий

Гидравлика Р.2.2

Р.2.2

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 1

На поршень одного из сообщающихся сосудов, наполненных водой, действует сила Р1. Какую силу Р2 нужно приложить ко второму поршню, чтобы уровень воды под ним был на h выше уровня воды под первым поршнем? Диаметр первого поршня d1, диаметр второго d2.

Задача 6

В перегородке, разделяющей резервуар на две части, имеется прямоугольное отверстие, которое закрывается поворотным щитом высотой h и шириной b. Определить, какую силу Т нужно приложить к тросу для поворота щита при H1, H2, α. Найти реакцию донного порога R. Жидкость – вода.

6

Задача 7

Поворотный клапан закрывает выход из бензохранилища в трубу квадратного сечения. Определить, какую силу T нужно приложить к тросу для открытия клапана при следующих данных: h = 0,3 м; H = 0,85 м; α = 45°; объемный вес бензина ρб = 700 кг/м3; манометрическое давление паров бензина в резервуаре pм = 5 кПа.

Задача 11

Из одного резервуара в другой вода поступает по сифонному трубопроводу длиной l = 30 м и диаметром d = 75 мм. Определить расход воды Q при разности уровней в резервуарах Н = 5 м. Трубопровод снабжен приемным клапаном с сеткой (ξкл = 5) и задвижкой (ξзад = 4). Потерями напора в коленах и на выход из трубы пренебречь. Коэффициент сопротивления трения λ = 0,03.

Найти вакуум в опасной точке сифона, если длина участка трубопровода до этой точки l1 = 20 м и ее возвышения над уровнем воды в верхнем  резервуаре  h = 2 м.

Задача 13

Определить максимально допустимую высоту установки насоса h над уровнем воды в бассейне при следующих данных: подача производительность насоса Q; допустимый вакуум во всасывающем патрубке pвак; длина всасывающей трубы l, диаметр d. Всасывающая труба снабжена приемным клапаном с сеткой (ξкл = 6) и имеет одно сварное колено (ξкол = 1,2). Коэффициент сопротивления трения определить по эквивалентной шероховатости Δ = 0,2 мм, предполагая наличие квадратичной зоны сопротивления.

13

Задача 27

Определить, при какой глубине h земляной канал трапецеидальной формы пропустит расход Q = 20 м3/с, если ширина канала по дну b = 5 м, коэффициент откоса m = 1,5, уклон дна канала I = 0,0008, коэффициент шероховатости n = 0,035.

Задача 31

Определить расход воды через прямоугольный водослив с тонкой стенкой при следующих данных: бытовая глубина hб = 1,0 м, ширина водослива b = 0,6 м, напор на гребне водослива H = 0,8 м, высота порога водослива P = 0,8 м.

Задача 36

Определить мощность на валу центробежного насоса подающего воду по трубопроводу длиной l = 800 м и диаметром d = 150 мм, если геометрическая высота подъема жидкости Hг = 13 м и необходимый свободный напор hсв = 14 м. Коэффициент сопротивления трения трубопровода λ = 0,025.

Насос марки 3К-9

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Гидравлика Р.19

Р.19

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 2

Найти уровень h0 жидкости в баке (рис. 1) при атмосферном давлении pа = 0,1013 МПа при заданных величинах плотности жидкости в баке ρ0, плотности жидкости в дифманометре ρ, уровней в дифманометре h1 и h2 и абсолютного давления p под крышкой бака.

К задаче2

Задача 4

Прямоугольный понтон с главными размерениями L, B, T, плавает без дифферента, но с углом крена α = 30°. Определить силу гидростатического давления забортной воды плотностью ρ = 1025 кг/м3 на днище и борта понтона (рис. 3). Вычертить в масштабе эпюры гидростатического давления на элементы корпуса понтона.

К задаче 4

Задача 5

Определить силу, приложенную к плоской переборке H×B между двумя танками с различным топливом (рис. 4). Построить эпюру нагрузки, действующей на переборку. Плотности топлива в танках ρ1 и ρ2. Уровни топлива h1 и h2.

К задаче 5

Задача 7

Расход пресной воды плотностью ρв = 1000 кг/м3 в трубопроводе измеряется при помощи расходомера Вентури (рис. 6). Определить расход воды Q, если показание присоединенного к нему ртутного дифманометра Н, а диаметры широкой и суженной частей расходомера D и d. Плотность ртути ρрт = 13550 кг/м3.

К задаче7

Задача 8

Найти скорость течения воды на оси трубы, если показание ртутного дифференциального манометра, присоединенного к динамической трубке (трубке Пито) и к статистическому отверстию, равно H = 0,2 м (рис. 7).

К задаче 8

Задача 9

В закрытый резервуар (рис. 8) подведены металлические трубки диаметром d, соединенные эластичной резиновой вставкой. При начальном давлении р диаметр вставки равен d. По трубке движется вода с расходом Q. Определить диаметр резиновой вставки d1 при увеличении давления в резервуаре на Δр.

К задаче 9

Задача 10

На сколько изменится коэффициент гидравлического трения λ круглого трубопровода, если в процессе эксплуатации абсолютная шероховатость увеличится от 10-5 м до Δ? Диаметр трубопровода d, средняя скорость течения υ, ее температура t.

Задача 11

Вычислить изменение потери давления в гидравлически гладком трубопроводе диаметром d и длиной L при подогреве перекачиваемого с расходом Q моторного топлива ДТ от температуры 10 °С (кинематический коэффициент вязкости ν = 3,0 · 10-4 м2/с) до t.

Задача 12

При какой разности уровней h расход моторного топлива ДТ (t = 30ºC, ν = 0,9 · 10-4 м2/с, ρ = 900 кг/м3) через сифонный трубопровод (рис. 9) будет равен Q? Определить давление в сечении ВВ, если при общей длине L расстояние от начала трубопровода до сечения ВВ равно L1, а диаметр трубопровода d. Стенку считать гидравлически гладкой.

К задаче12

Задача 13

Определить допустимую высоту H установки насоса при откачке воды из трюма (рис. 10), если вакуум в трубопроводе диаметром d перед насосом для обеспечения нормальной работы не должен превышать h. Подача насоса равна Q, длина горизонтальной части трубопровода L, коэффициент гидравлического трения стенки трубопровода λ, а местной потери напора в сетке ξсет.

К задаче13

Задача 14

Чему должно быть равно избыточное давление в гидрофоре забортной воды (t = 20 °C, ν = 10-6 м3/с, ρ = 1016 кг/м3) при расходе Q (рис. 11)? Трубопровод гидравлически гладкий, диаметром d, длиной L. Коэффициент местной потери напора в клапане ξкл, потери на вход в трубу ξвх = 0,06. Высота уровня воды в гидрофоре H. Потерей напора по длине в гидрофоре пренебречь.

К задаче14

Задача 16

В бак, разделенный тонкой перегородкой (рис. 13), поступает вода с расходом Q. В перегородке имеется отверстие диаметром d1. Из второго отсека вода выливается наружу через цилиндрический насадок диаметром d2. Определить высоту уровня воды в отсеках над центром отверстий.

К задаче 16

Задача 17

В бак, разделенный тонкой перегородкой на два отсека (рис. 14), поступает вода с расходом Q. В перегородке и дне каждого отсека имеются отверстия диаметром d1 и d2, а в дне второго отсека – конически расходящийся насадок с выходным диаметром d3. Определить расход через донные отверстия и насадок.

К задаче17

Задача 18

В бак, имеющий в днище отверстие диаметром d1 и в стенке отверстие, снабженное конически сходящимся насадком с выходным диаметром d2 (рис. 15), поступает вода с расходом Q. Определить, на какой высоте Н установится уровень воды в баке, если центр бокового насадка находится на высоте h от дна бака. Какой диаметр d3 должен иметь цилиндрический насадок, чтобы из него вытекала вода с таким же расходом, как и из конически сходящегося насадка?

К задаче18

Вопросы для контрольных работ

 1. С какой целью в гидромеханике используется понятие идеальной жидкости? Охарактеризовать модели жидкости.
 1. Привести вывод основного уравнения гидростатики для капельной жидкости.
 1. Вывести основное уравнение равномерного установившегося движения жидкости.
 1. Ускорится или замедлится опорожнение сосуда через отверстие в днище, если отверстие снабдить внешним цилиндрическим насадком. Во сколько раз изменится время опорожнения сосуда?
 1. В чем состоит разница в методике определения диаметров труб на участках магистрального трубопровода и его ответвлений при расчете тупиковой водопроводной сети?

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , , , , , | Добавить комментарий

Гидравлика Р.13

Р.13

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача №10

Определить перепад напора Δh на диффузоре горизонтальной трубы, если диаметр на входе d1 = 160 мм, диаметр в узком сечении d2 = (70 + А) мм, расход жидкости составляет Q = (200 + ВС) л/мин.

10

Задача №19

Определить полный ход 1-го поршня под действием силы F, если в начальный момент избыточное давление в гидроприводе было p1 = 0, а в конечный момент составило p2 = (10 + C) МПа.

Диаметр первого поршня d1 = (20 + В) мм, второго d2 = (33 + С) мм, холостой ход второго поршня (ход до упора) hхх2 = А мм, рабочий ход второго поршня равен 0. Объем жидкости в гидроприводе составляет W = (1 + C∙10-1) л, а ее модуль упругости 1,3 ГПа. Трением пренебречь.

19

Задача №21

Замкнутый абсолютно жесткий сосуд объемом 20 литров заполнен маслом при температуре t1 = (15 + C) °С. Температурный коэффициент объемного расширения масла βt = 8,75 · 10-4 °С-1, коэффициент объемного сжатия масла βv = 7,2 · 10-10 м2/Н. Определите повышение давления масла в сосуде при повышении температуры до t2 = (30 + В) °С.

Задача №23

Определите абсолютное давление рабс на свободной поверхности жидкости и в точке А для жидкости плотностью ρ = (900 + AB) кг/м3, находящейся в резервуаре (рис. справа), если атмосферное давление р0 = 101325 Па. Значение уровня жидкости в резервуаре Н = (7 + C) м, показания манометра рм = (A + B) · 105 Па и расстояние точки А от центра манометра z = 2,5 м.

23

Задача №24

Вода в количестве Q = С · 102 л/мин перекачивается по чугунной трубе диаметром d = 120 мм, длиной l = (300 + ВС) м и толщиной стенки δ = 14 мм. Свободный конец трубы снабжен затвором. Определите время закрытия затвора при условии, чтобы повышение давления в трубе вследствие гидравлического удара не будет превышать Δp = 1 МПа, а также Δp при мгновенном закрытии затвора. (Модули упругости: вода – 2100 МПа, нефть – 1300 МПа; сталь – 2 · 105 МПа; чугун – 105 МПа).

Задача №25

Два закрытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра d = 100 мм (модуль расхода К = 53,9 л/с), расход воды из первого бака во второй составляет Q = 50 л/с, перепад уровней в баках равен Δh = h1h2 = С м, избыточное давление над уровнем жидкости во втором баке составляет p2 = BC · 10-2 атм, длина трубопровода l = 46 м. Определите избыточное давление над уровнем жидкости в первом баке. Температура воды 20 °С.

Задача №30

По римскому (обратному) сифону пресная вода перетекает из напорного резервуара в приемный. Разность статических напоров жидкости на входе и выходе сифона составляет (5 + С) м, диаметр трубы 150 мм, суммарный коэффициент местных сопротивлений ζ = 3,2, длина трубопровода (2600 + B · 100) м. Определите расход жидкости через сифон при температуре воды 0 и 30°С.

30

Задача №31

Вода через цилиндрический насадок, диаметром d = (50 + B) мм, истекает из открытого бака на плоскую преграду, перпендикулярную оси насадка. Напор на входе насадка h = (10 + C) м. Определите силу давления струи жидкости на преграду вблизи насадка и силу давления при положении преграды вплотную к насадку. Коэффициент скорости насадка принять равным 0,82.

31

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , , , , | Добавить комментарий

Гидравлика и гидропривод СамГУПС.2

РСам.СамГУПС.2

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача №1

На рис. 1 представлено начальное положение гидравлической системы дистанционного управления (рабочая жидкость между поршнями не сжата). При перемещении ведущего поршня (его диаметр D) вправо жидкость постепенно сжимается и давление в ней повышается. Когда манометрическое давление pм достигает определенной величины, сила давления на ведомый поршень (его диаметр d) становится больше силы сопротивления F, приложенной к штоку ведомого поршня. С этого момента приходит в движение вправо и ведомый поршень. Диаметр соединительной части цилиндров δ, длина l (см. табл. 1).

Требуется определить диаметр ведущего поршня D, необходимый для того, чтобы при заданной величине силы F ход L обоих поршней был один и тот же.

Коэффициент объемного сжатия рабочей жидкости принять βW = 0,0005 1/МПа.

1

Задача №2

Определить показания мановакуумметра p, если к штоку поршня приложена сила F, его диаметр d, высота жидкости Н, плотность ρ (рис. 2). Исходные данные см. в табл. 2.

2

Задача №3

Вертикальный цилиндрический резервуар высотой H и диаметром D закрывается полусферической крышкой, сообщающей с атмосферой через трубку внутренним диаметром d (рис. 3). Резервуар заполнен мазутом, плотность которого ρ = 900 кг/м3. Исходные данные см. в табл. 3.

Требуется определить:

 1. Высоту поднятия мазута h в трубе при повышении температуры на t° С.
 2. Усилие, открывающее крышку резервуара при подъеме мазута на высоту h за счет его разогрева.

Коэффициент температурного расширения мазута принять равным βt = 0,00072 °С-1.

3

Задача №4

Поршень диаметром D имеет n отверстий диаметром d0 каждое (рис. 4). Отверстия рассматривать как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода μ = 0,82; плотность жидкости ρ = 900 кг/м3.

Определить скорость υ перемещения поршня вниз, если к его штоку приложена сила F. Исходные данные см. в табл. 4.

4

Задача №5

Центробежный насос (рис. 5) откачивает воду из сборного колодца в резервуар с постоянным уровнем Н по трубопроводам размерами l1, d1 и l2, d2.

Эквивалентная шероховатость поверхности труб Δ, плотность воды ρ = 1000 кг/м3, кинематический коэффициент вязкости ν = 0,01 см2/с, расстояние а = 1 м. Исходные данные см. в табл. 5.

Характеристики насоса представлены следующими параметрами:

 

Q, л/с 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Нн, м 45 47,5 48,5 48 47 45 40 35 30 22,5 15
Н, м - - 8,2 8 7,6 7 6,6 6 5,5 4,75 4

При расчетах принять суммарные коэффициенты местных сопротивлений на всасывающей линии ζ1 = 10, на напорной линии ζ2 = 6.

Требуется определить:

 1. На какой глубине h установится уровень воды в колодце, если приток в него Q?
 2. Вакуумметрическую высоту всасывания при входе в насос Нвак, выраженную в метрах водяного столба (м вод. ст.).
 3. Максимальную допустимую геометрическую высоту всасывания при заданном расходе.5

Задача №6

Жидкость плотностью ρ = 900 кг/м3 поступает в левую полость цилиндра через дроссель с коэффициентом расхода μ = 0,62 и диаметром d под избыточным давлением pн, давление на сливе pс (рис. 6). Поршень гидроцилиндра диаметром D  под действием разности давлений в левой и правой полостях цилиндра движется слева направо с некоторой скоростью υ.

Требуется определить значение силы F, преодолеваемой штоком гидроцилиндра диаметром dш при движении его против нагрузки со скоростью υ. Исходные данные см. в табл. 6.

6

Задача №7

Определить давление, создаваемое насосом (рис. 7), если длины трубопроводов до и после гидроцилиндра равны l, их диаметры d, диаметр поршня D, штока dш, сила на штоке F, подача насоса Q, вязкость рабочей жидкости ν = 0,5 см2/с, плотность ρ = 900 кг/м3.

Потери напора в местных сопротивлениях не учитывать. Исходные данные см. в табл. 7.

7

Задача №8

Центробежный насос, характеристика которого описывается уравнением Hн = H0kQ2, нагнетает жидкость в трубопровод, требуемый напор для которого определяется по формуле Hтр = Нг + SQ2 (Нг – геометрическая высота подачи жидкости; S – коэффициент сопротивления трубопровода).

Требуется:

 1. Определить подачу насоса и его напор при известных значениях Н0, Нг, k и S.
 2. Установить, как изменяется напор и подача, если к заданному насосу присоединить другой насос такой же марки сначала последовательно, а затем параллельно.

Исходные данные см. в табл. 8.

8

Задача №9

Гидравлическое реле времени, служащее для включения и выключения различных устройств через фиксированные интервалы времени, состоит из цилиндра, в котором помещен поршень диаметром D1, со штоком-толкателем диаметром D2.

Цилиндр присоединен к емкости с постоянным уровнем жидкости H0. Под действием давления, передающегося из емкости в правую полость цилиндра, поршень перемещается, вытесняя жидкость из левой полости в ту же емкость через трубку диаметром d (рис. 8). Исходные данные см. в табл. 9.

Требуется:

Вычислить время Т срабатывания реле, определяемое перемещением поршня на расстояние S из начального положения до упора в торец цилиндра.

Движения поршня считать равномерным на всем пути, пренебрегая незначительным временем его разгона.

В трубке учитывать только местные потери напора, считая режим движения жидкости турбулентным. Коэффициент сопротивления колена ζк = 1,5 и дросселя на трубке ζд.

Утечками и трением в цилиндре, а также скоростными напорами жидкости в его полостях пренебречь.

9

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , , , , , , | Добавить комментарий

Основы гидравлики и теплотехники МГУПС.1

РМ.МГУПС.1

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 1.1

Для приема дополнительного объема воды, получающегося в процессе ее расширения при нагревании, к системе водяного отопления в верхней ее точке присоединяют расширительные резервуары, сообщающиеся с атмосферой.

Определить необходимый объем расширительного резервуара при нагревании воды от 10 до 90 °C.

Коэффициент температурного расширения воды принять равным βt = 0,00045 1/°C. Объем воды в системе W.

Задача 1.2

Прямоугольный поворотный щит (рис. 1.2) шириной В = 4 м и высотой Н закрывает выпускное отверстие плотины. Справа от щита уровень воды Н1 слева Н2, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

 1. Определить начальную силу Т натяжения троса, необходимую для открытия щита, если пренебречь трением в цапфах.
 2. С какой силой РА щит прижимает к порогу А в закрытом положении, если принять, что по боковым сторонам щита опоры отсутствуют?
 3. Построить результирующую эпюру гидростатического давления на щит, предварительно построив эпюры давления на щит слева и справа.

1.2

Задача 1.3

На рис. 1.3 представлен водомер Вентури (участок трубы с плавным сужением потока), предназначенный для измерения расхода протекающей по трубопроводу жидкости.

Определить расход Q, если разность уровней в трубках дифференциального ртутного манометра h, диаметр трубы d1, диаметр горловины (сужения) d2. Потерями напора водомере пренебречь.

1.3

Задача 1.4

Определить давление р1 в узком сечении трубопровода (рис. 1.4, сечение 1-1) при следующих условиях: давление в широкой его части равно р2, расход воды, протекающей по трубопроводу Q, диаметры труб узкого и широкого сечений соответственно d1 и d2.

Режим движения в трубопроводе – турбулентный.

Трубопровод горизонтален.

Удельный вес воды принять равным γ = 10 кН/м3.

1.4

Задача 1.5

Определить потери давления по длине l при движении по трубе диаметром d воды и воздуха с расходом Q при температуре 10 °C.

Эквивалентная шероховатость трубы kэ = 0,1 мм.

Как изменятся эти потери с увеличением температуры до 80 °C?

Плотность и вязкость воды и воздуха при указанных температурах соответственно равны:

ρв10= 1000 кг/м3;   νв10 = 0,0131 · 10-4 м2/с;

ρвоз10= 1,23 кг/м3;  νвоз10 = 0,147 · 10-4 м2/с;

ρв80= 972 кг/м3;     νв80 = 0,0037 · 10-4 м2/с;

ρвоз80= 0,99 кг/м3;  νвоз80 = 0,217 · 10-4 м2/с.

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , , , | Добавить комментарий

Гидравлика Р.164

Р.164

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 2

Определите манометрическое давление pA в точке А трубопровода, если высота столба ртути по пьезометру h2 = 25 см. Центр трубопровода расположен на h1 = 40 см ниже линии раздела между водой и ртутью (рис. 5).

5

Задача 7

Определить силу давления P на плоский прямоугольный затвор и центр давления Lд. Глубина воды в верхнем бьефе h1 = 3 м, в нижнем h2 = 1,2 м. Ширина затвора b = 4 м, высота Н = 3,5 м (рис. 10).

Расчет произведите аналитическим и графоаналитическим способами. Найдите начальное подъемное усилие T, если толщина затвора t = 0,08 м, удельный вес материала, из которого изготовлен затвор γд = 11800 Н/м3, а коэффициент трения затвора о пазы f = 0,5.

10

Задача 13

Определите потери напора в водопроводе длиной l = 500 м при подаче расхода Q = 100 л/с, если трубы чугунные, бывшие в эксплуатации, с диаметром d = 250 мм и Δ = 1,35 мм. Температура воды t = 10 °C.

Задача 14

В канале трапецеидального сечения с шириной по дну b = 8,5 м глубина воды при равномерном движении h = 1,7 м. Расход Q = 15 м3/с.

Определите потери напора на участке длиной l = 1 км, пользуясь различными формулами. При расчетах принять коэффициент заложения откосов m = 1. Температура воды t = 20 °C.

Задача 19

Определите повышение давления Δруд, Н/м2 и напряжение σ, Н/м2 в его стенках при мгновенном закрытии затвора. Начальное манометрическое давление в трубопроводе у затвора р = 1,5 ат (147 кН/м2). Расход воды в трубопроводе Q = 145 л/с. Диаметр D = 300 мм, e = 4 мм. Трубопровод стальной.

Вопросы к контрольной работе

3. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл.

10. Остойчивость плавающего тела.

11. Закон Паскаля и его практическое применение.

19. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости.

35. Расчет разветвленного трубопровода.

Есть готовые решения этих задач, контакты

Рубрика: Гидравлика, Задачи | Метки: , , , , , | Добавить комментарий

Практические работы по гидравлике РНор.3

РНор.3

Решение задач по гидравлике

Есть готовые решения данных практических, контакты

Практическая работа № 1

Определение вязкости жидкости

Цель работы: определение условной вязкости жидкости вискозиметром Энглера, расчет кинематической и динамической вязкости, изучение влияния температуры на вязкость капельной жидкости.

Контрольные вопросы

 1. Капелные жидкости и газы. Основные понятия и определения.

2. Физические свойства жидкостей.

3. Плотность жидкости, влияние температуры на плотность, приборы для измерения плотности жидкости.

4. Вязкость жидкости, влияние температуры и давления на вязкость капельных жидкостей и газов. Закон Ньютона для жидкостного трения.

5. Кинематическая, динамическая и условная вязкость.

6. Приборы для измерения вязкости капельных жидкостей.

Практическая работа №3

Исследование гидростатического давления жидкости на клапан

Цель работы: определение силы давления жидкости на плоский клапан экспериментальным и расчетным путем.

Контрольные вопросы

1. Гидростатическое давление и его свойства. Закон Паскаля.

2. Основное уравнение гидростатики и его интерпретация. Две формы записи основного уравнения гидростатики.

3. Способы выражения давления. Пьезометрическая высота. Потенциальный напор.

4. Давление жидкости на плоскую стенку. Сила давления, центр давления и определение его местоположения.

Практическая работа №4

Потери напора на трение по длине

Цель работы: опытным и расчетным путем определить коэффициент Дарси (потерь на трение по длине).

Контрольные вопросы

 Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

 1. Потери напора. Виды потерь.
 2. Режимы течения.
 3. Потери напора на трение по длине при ламинарном и турбулентном режимах.

Практическая работа № 5

Местные потери напора на внезапном сужении трубопровода

Цель работы: опытным путем определить коэффициенты местных потерь напора при внезапном сужении; сравнить их со справочными данными.

Контрольные вопросы.

 1. Потери напора.
 2. Местные сопротивления.
 3. Потери напора на внезапном сужении.
 4. Потери напора на колене и отводе.
 5. Способы уменьшения местных потерь напора.

Есть готовые решения данных практических, контакты

Рубрика: Гидравлика | Метки: , , , | Добавить комментарий