Спец. вопросы ВВ

Решение задач по гидравлике

Задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

Специальные вопросы гидравлики систем водоснабжения и водоотведения.

Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення

Задача №1.

Визначити падіння п’єзометричної лінії в дірчастому трубопроводі з приєднанням рідини вздовж  шляху довжиною l,  діаметром D, гідравлічний коефіцієнт тертя λn, витрату на початку трубопроводу Qтр, витрату в кінці трубопроводу Qк.

Задача №2.

Визначити витрату на кінці перфорованого трубопроводу довжиною l, діаметром D, викладеного на глибину Нy при витіканні під рівень (Hкін ≠ 0) або в атмосферу (Hкін = 0). Трубопровід рівномірно перфорований n отворами діаметром d.

Гідравлічний коефіцієнт тертя λn, коефіцієнт витрати отворів перфорації μ.

Задача №3.

Побудувати п’єзометричну лінію для водозбірного трубопроводу з характеристиками, вказаними в задачі №2.

Задача №4.

За умовою задачі №2 визначити показник рівномірності збору рідини вздовж збірного трубопроводу довжиною l,  діаметром D, викладеного на глибину Нy при витіканні під рівень (Нкін≠ 0) або в атмосферу (Нкін = 0). Трубопровід рівномірно перфорований n отворами діаметром d.

Гідравлічний коефіцієнт тертя λn, коефіцієнт витрати отворів перфорації m.

Задача №5.

Обчислити діаметр водозбірного трубопроводу для відводу води з освітлювача  коридорного типу, а також загальну кількість отворів перфорації за умови, що швидкість у вихідному перерізі труби не перевищує Vmax = 1,0 м/с.

Задача №6.

Для збірного трубопроводу, що характеризується умовами задачі №5, але з середньою швидкістю у вихідному перерізі Vmax ≤ 0,9 м/с, побудувати п’єзометричну лінію.

Задача №7.

Визначити час випорожнення відстійника шириною B, довжиною L через перфорований трубопровід діаметром D, довжиною l, кількість отворів перфорації n, діаметри отворів d, при глибині води Нy.

Задача №8.

Визначити кінцеву витрату, а також побудувати п’єзометричну лінію для дренажного трубопроводу з характеристиками.

Задача №9.

Розрахувати дірчастий розподільний трубопровід (визначити число отворів і побудувати п’єзометричну лінію) за такими даними: діаметр труби D, довжина l, витрата Q, п’єзометричний напір на початку трубопроводу Нп, гідравлічний коефіцієнт тертя λ, напір у середовищі, в яке відбувається витікання Ну, допустима різниця показників рівномірності (Δæ).

Задача №10.

Побудувати п’єзометричну лінію вздовж дірчастого розподілювача, а також визначити початкову швидкість у трубі Vп, швидкість витікання з першого отвору Vпо та показник рівномірності æ при даних, вказаних у таблиці.

Задача №11.

Визначити падіння п’єзометричної лінії в трубопроводі з нерівномірною роздачею при початковій витраті Q, початковому напорі Hп, довжині трубопроводу l, діаметрі D, гідравлічному коефіцієнті λ, діаметрі отворів d, кількості отворів n, коефіцієнті витрати отворів μ = 0,65.

Задача №12.

Визначити втрати напору в чистому фільтрі при таких даних: еквівалентний діаметр зерен фільтруючої загрузки de, товщина фільтраційного завантаження L, середня швидкість у фільтрі V, пористість чистого фільтраційного завантаження Р0, коефіцієнт форми фільтруючого матеріалу j, температура води t.

Задача №13.

Визначити приріст втрат напору у фільтрі за розрахунковий період Тn. Дано: φ, а, еквівалентний діаметр зерен фільтруючої загрузки de, товщина фільтраційного завантаження L, середня швидкість у фільтрі V, пористість чистого фільтраційного завантаження Р0, коефіцієнт форми фільтруючого матеріалу j, температура води t.

Задача №14.

Визначити граничний час роботи фільтру Тn до повного використання напору Н в повністю відкритому регуляторі швидкості hр = 0,3 м, товщині фільтраційного завантаження L, пористості Р0, коефіцієнта, що враховує форму зерен завантаження j, температурі води t ºC, параметрі а, швидкості фільтрування V, еквівалентному діаметрі зерен завантаження de, неоднорідності завантаження d20/de.

Задача №15.

Визначити гідравлічну крупність частинок при таких даних: середній діаметр частинок d, що знаходяться у воді в підвішеному стані, щільність частинок ρт; густина води ρв = 1000 кг/м3; температура води t ºC.

Задача №16.

Визначити швидкість стисненого осідання, якщо об’ємна концентрація зависі у завислому шарі — С´, середній діаметр частинок d, що знаходяться у воді в підвішеному стані, щільність частинок ρт; густина води ρв = 1000 кг/м3; температура води t ºC.

Задача №17.

Визначити витрату гідросуміші та втрати напору в стальному пульпопроводі, що працює без намулу, при таких даних: довжина трубопроводу l; діаметр D; середній розмір частинок матеріалу, що транспортується d; щільність пульпи ρп; температура води 20 ºC; гідравлічний коефіцієнт тертя λ; процентний вміст ґрунту за об’ємом у пульпі Cт.

Задача 18.

Визначити втрати тиску в мулопроводі за умови перекачування свіжого, так і зброженого осадку побутових стічних вод залежно від вологості й швидкості руху, якщо діаметр труби D, довжина мулопровода l, витрата Q, вологість осадку Р’.

Задача 19.

Визначити глибину і швидкість над перепадом у круглій трубі системи водовідведення діаметром D при нормальних наповненні Δ0 і витраті Q.

Задача №20.

Побудувати залежність Q = f(hп) для перепаду в круглій водовідводній трубі діаметром D при спокійному стані потоку в трубі і максимальній витраті Qmax.

Задача №21.

Встановити форму сполучення б’єфів після перепаду в круглій трубі системи водовідведення, якщо діаметр труби D, висота перепаду P, витрата Q, нормальне наповнення у верхньому та нижньому б’єфах Δ0. При необхідності запроектувати водобійний колодязь.

Задача №22.

Визначити витрату qip, швидкість Vip і глибину hip в кінцевому перерізі прямокутного русла довжиною l, шириною b, похилом дна i, з коефіцієнтом жорсткості n і коефіцієнтом M при початковому трикутному гідрографі з параметрами Qmax, W.

Задача №23.

Побудувати планове розподілення швидкостей в центрі відривної течії, що утворюється при раптовому розширенні відкритого русла. Швидкість основного потоку V, м/с, ширина зони відриву b, м.

Задача №24.

Побудувати графік зміни коефіцієнта дифузії для трубопровода діаметром d при пропуску витрат в межах від  Q1 до Q2.

Задача №25.

Побудувати графік зміни коефіцієнта турбулентної дифузії для прямокутних бетонних лотків шириною b і глибиною Нсер, прокладених з похилом L за умови пропуску витрат в межах від Q1 до Q2.

Задача №26

У  річку,  що  має  витрату  Q = 100  м3/с,  ширину  B = 300  м,  глибину Hсер = 3,0 м, коефіцієнт Шезі русла C = 50 м1/2/с, скидають попередньо очищені стічні води з витратою q. Визначити кратність розбавлення стічних вод n на відстані від місця випуску, звивистість русла φ. Для варіантів 1-5 прийняти скид біля берега, а для варіантів 6-0 – по осі річки.

Задача №27

У  річку глибиною Нсер = 2,0 м, витритою Q = 50 м3/с, що має середню швидкість V = 1,2 м/с, скидають очищені стічні води витратою q. Концентрація пасивних домішок у скидуваній воді Сст = 50 (умовних одиниць), в річці Ср = 1.

Визначити відстань l, на якій концентрація домішок стане рівною максимально допустимій Сmax. Звивистість річки φ. Для варіантів 1 – 5 прийняти скид біля берега, для варіантів 6 – 0 – по осі річки. Коефіцієнт Шезі русла Ĉ = 70 м1/2/с.

Задача №28

Побудувати графік залежності коефіцієнта масопередачі β м/с при пневматичній аерації рідини в діапазоні зміни діаметру отворів перфорації від dn1 до dn2. Температура рідини t.

Задача №29.

Визначити перепад тисків в газопроводі довжиною l, діаметром D, при витраті Q і початковому манометричному тиску p. Термодинамічна температура газу T. Гідравлічний коефіцієнт тертя λ.

Задача №30.

Визначити необхідний тиск на початку магістрального сталевого трубопровода діаметром D для транспортування газу з витратою Q; довжина трубопроводу L, кінцевий тиск у магістралі p2, термодинамічна температура у початковому перерізі T, коефіцієнт гідравлічного тертя λ.

Задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *