Zadania z hydrostatyki Pol.4.5

Pol.4.5

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Zadanie 1

Na rysunku III.1 pokazane są dwa zbiorniki połączone rurką manometryczną. Ile wynosi różnica poziomów cieczy w tych zbiornikach?

Cena: 5 PLN

Zadanie 2

Obliczyć wysokości z1 i z2 przy podanya na rysunku III.2 stanie równowagi tłoków. (Powierzchnie tłoków przyjąć jednakowe, równe F) .

Cena: 5 PLN

Zadanie 3

Obliczyć ciśnienie w punkcie A zbiornika (rys. III. 3).

Cena: 5 PLN

Zadanie 4

Ile wynosi ciśnienie px nad swobodnym zwierciadłem cieczy w zbiorniku I, pokazanym na rysunku III.4?

Cena: 5 PLN

Zadanie 5

Rurociągi A i B, których przekroje poprzeczne pokazane są na rysunku III.5, połączono z zamkniętym zbiornikiem C rurkami manometrycznymi. W centralnych punktach przekrojów rurociagów panują ciśnienia równe odpowiednio pA i pB. Obliczyć napełnienie x zbiornika przy podanym na rysunku stanie równowagl cieczy.

Cena: 5 PLN

Zadanie 6

Obliczyć ciśnienia p1 i p2 panujące nad zwierciadłem cieczy wzbiornikach (zob. rys. III.6).

Cena: 5 PLN

Zadanie 7

Dla stanu równowagi cieczy podanego na rysunku III.7 obliczyć ciśnienie w punkcie A zbiornika.

Cena: 5 PLN

Zadanie 8

 Trzy rurociagi połączone są rurkami manometrycznymi, w których ustalił się pewien stan równowagi cieczy (zob. rys. III.8). Znając ciśnienie pII w osi przekroju ruroclagu II, obliczyć ciśnienia w przekrojach pozostałych rurociagów.

Cena: 5 PLN

 Zadanie 9

 Zamkniety zbiornik walcowy o wysokości H napełniony jest cieczą do wysokości h1. Ciśnienie gazu w zbiorniku określa układ cieczy w rurce manometrycznej, pokazany na rys.III.9. W pewnej chwi1i otwarty został zawór Z, skutkiea czego napełnienie zbiornika zmniejszyło się do wysokości (h1h2), a ciśnienie nad swobodnym zwierciadłe cieczy w zbiorniku przyjęło wartość px. Obliczyć ciśnienie px.

Cena: 5 PLN

Zadanie 10

Do pustego, zamkniętego zbiornika, w którym panowało ciśnienie atmosferyczne, wtłoczono ciecz przewodem M.W. momencie gdy zbiornik został napełniony do wysokości h, w rurce manometrycznej ustaliła się różnica poziomów cieczy równa 2z (zob. rys. III. 10). Obliczyć wspomniane napełnienie zbiornika.

Cena: 5 PLN

Zadanie 11

Zamkniete zbiorniki I i II, których powlerzchnie przekroju poprzecznego równe sa, odpowiednio F1 i F2, połączone są rurką manometryczną (rysunek III.11). Nad swobodnym zwierciadłea w zbiorniku I panuje znane ciśnienie p1 stan równowagi cieczy w manometrze jest taki, jak pokazano na wymienionym rysunku III.11. W pewnej chwili zmniejszono napełnienie zbiornika II o wysokość b. O ile należy obniżyć zwierciadło cieczy w zbiorniku I, aby ułożenie cieczy w rurce manometrycznej pozostało niezmienione?

Cena: 5 PLN

Zadanie 12

Do jakiej wysokości h napełnić pokazane na rysunku III.12 cylindryczne naczynie, aby w trakcie jego wirowania ze stałą predkością kątową ω zwierciadło cieczy dotknęło dna?

Cena: 5 PLN

Zadanie 13

Otwarte naczynie w kształcie paraboloidy obrotowej, wypełnione całkowicie ciecza, wprawiono w ruch wirowy wokół jego pionowej osi (rys. III.13). Z jaką prędkościa katową ω winno wirować naczynie, by pozostała w nim tylko połowa początkowej objętości cieczy?

Cena: 5 PLN

Zadanie 14

 Cylindryczny zbiornik, początkowo całkoicie wypełniony cieczą, wiruje wokół swej osi pionowej ze stała prędkościa kątową. Ile powinna wynosić średnica otworu w pokrywie zbiornika, by w trakcie wirowania paraboloida obrotowa tworząca zwierciadło cieczy dotykała krawędzi tego otworu (zob. Rysunek III.14), a na zewnątrz wylała się 1/4 objętości cieczy?

Cena: 5 PLN

Zadanie 15

Naczynie cylindryczne napełnione jest cieczą do pewnej wysokości. Jaką średnicę ma to naczynie, skoro w trakcie wirowania ze stałą prędkością kątową ω najniższy punkt zwierciadła cieczy leży na wysokości zo ponad dnem, a ciśnienie w punkcie A wynosi 2pa (zob. rys. III.15; zakłada się, że podczas wirowania ciecz nie wylewa sią z naczynia).

Cena: 5 PLN

Zadanie 16

Zamknięte, cylindryczne naczynie napełniono cieczą do wysokości 4/5 H i wprawiono w ruch wirowy wokół pionowej osi ze stałą prędkością kątową, ω. W trakcie wirowania zwierciadło cieczy styka się z pokrywą naczynia (rys. III.16) . Jaki procent p powierzchni pokrywy nie zostanie zwilżony cieczą?

Cena: 10 PLN

Zadanie 17

Obliczyć wysokość h do jakiej był napełniony zamknięty cylinder o wymiarach podanych na rys. III.17, skoro podczas jego wirowania ze stałą prędkością kątową ω powierzchnia swobodnego zwierciadła cieczy przyjmuje kształt ściętej paraboloidy obrotowej, a stosunek promieni jej podstaw r1/r2 równy jest δ.

Cena: 5 PLN

Zadanie 18

Pokazane na rysunku III.18 prostopadłościenne naczynie z cieczą porusza się ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym z przyspieszeniem a. Wiadomo, że w trakcie ruchu ciecz styka się z tylną ścianą naczynia do wysokości H, a w punkcie B ciśnienie wynosi pB. Obliczyć długość L naczynia.

Cena: 10 PLN

Zadanie 19

Naczynie z cieczą porusza się po torze prostolintowym ze stalym przyspieszeniem rownym g. Zwierciadło swobodne cieczy układa się tak, jak pokazano na rysunku III.19; w punkcie B dna naczynia cisnienie wynosi pB, natomiast w punkcie A jest dwukrotnie większe. Obliczyć ciężar objętościowy cieczy wypełniającej naczynie.

Cena: 5 PLN

Zadanie 20

Naczynie składające się z trzech połączonych pionowych rurek (rysunek III.20) napełniono cieczą do wysokości h. Ile wynosć będą napełnienia H1 w lewej i H2 w prawej rurce, jesli naczynie poruszać się będzie ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowya z przyspieszeniem a? O ile zmieni się napelnienie H1, gdyby przyspieszenie a zwiększyć dwukrotnie?

Cena: 5 PLN

Zadanie 21

Prostopadłościenny zbiornik o długości 31 podzielony jest pionową przegrodą na dwie części. Lewą część napełniono cieczą do wysokości h1, a prawą do wysokości h2, po czym wprawiono ten zbiornik w ruch jednostajnie zmienny prostolinlowy. Obliczyć przy jakim przyspieszeniu a zbiornika przegroda będzie z obu stron zwilżona cieczą do tej samej wysokości (zob. rysunek III.21).

Cena: 5 PLN

Zadanie 22

W nachylonej ścianie zbiornika pokazanego na rysunku III.22 znajduje się trojkątna klapa która może się obracać wokół swego wierzchołka O. Należy:

— narysować wykres parcia cieczy na klapę (w jej płaszczyżnie symetrii),

— obliczyć, ile musi wynieść siła N przyłożona prostopadle w połowie podstawy klapy (zob. rys. III. 22), aby klapa nie została otwarta wskutek działania parcia cieczy. (Ciężar klapy pominąć).

Cena: 5 PLN

Zadanie 23

W bocznej ścianie zbiornika znajduje się klapa, której pozioma oś obrotu przechodzi przez punkt B (zob. rys. III.23). Górna część klapy ma kształt trójkąta, część dolna jest prostokątem. Zakladając, że przy podanym na rysunku napełnieniu zbiornika klapa winna być zamknięta, obliczyć jej wymiar oznaczony jako d. (Ciężaru klapy nie uwzględniać) .

Cena: 5 PLN

Zadanie 24

Okragły otwór w dnie naczynia zamyka pokrywa o średnicy D i ciężarze G (rys. III.24). Ile wynosić musi siła Q potrzebna do podniesienia pokrywy, jeśli naczynie jest napełnione cieczą do wysokości H?

Cena: 5 PLN

Zadanie 25

Zamknięty zbiornik napełniony jest dwiema nie mieszającymi się cieczami, sprężonymi tłokiem (rys. III.25). W bocznej ścianie zbiornika znajduje się prostokętna klapa, która może obracać się wokół swej górnej podstawy OO. Wiedzać, że siła przyłożona prostopadle do klapy i utrzymująca ją w położeniu zamkniętym wynosi N, obliczyć wysokość klapy b. (Ciężaru zamknięcia nie uwzględniać).

Cena: 5 PLN

Zadanie 26

Oś obrotu trójkątnej klapy umieszczonej w ścianie zbiornika przechodzi przez punkt O (rysunek III.26). Sprawdzić, czy siła równa N, przyłożona do klapy w punkcie B, wystarczy do utrzymania jej w położeniu zamkniętym. (W obliczeniach pominąć ciężar klapy).

Cena: 5 PLN

Zadanie 27

Prostokątny otwór w pionowej ścianie ybiornika, posiadający wymiar b x d, zamknięty jest klapą o wysokości c (rys. III.27). Ciecz wypełniającą zbiornik sprąża tłok p powierzchni F, obciążony siłą Q. Obliczyć siły parcia działające na klapę oraz ich moment względem punktu O’.

Cena: 5 PLN

Zadanie 28

Prostokątna klapa umieszczona w nachylonej ścianie oddzielającej zbiornik zamknięty od otwartego może obracać się wokół osi OO s przytrzymywana jest siła N (rys. III.28). Obliczyć minimalną wartość tej siły, jaka jest potrzebna do zamknięcia klapy. (Ciężar klapy pominąć).

Cena: 5 PLN

Zadanie 29

Ile wynosi siła N (patrz rys. III.29) urtzymująaca trójkątną klapę w położeniu zamkniętym? Oś obrotu klapy przechodzi przez punkt B prostopadle do rysunku; ciężaru klapy nie uwzględniać.

Cena: 5 PLN

Zadanie 30

W jakiej odległości z od punktu A powinna się znajdować oś obrotu OO kołowej klapy (zob. rys. III.30), by przy stanie równowagi cieczy pokazanym na w w. Rysunku klapa ta nie uległa otwarciu? Ile wynosi parcie cieczy na klapę? (W obliczeniach nie uwzględniać ciężaru klapy).

Cena: 5 PLN

Zadanie 31

Dwukomorowy zamknięty zbiornik napełniono cieczą i połączono za pośrednictwem rurki manometrycznej z naczyniem zawierającym gaz (rysunek III.31). Przyjmujac, że ciśnienie bezwzględne gazu wynosi p1, a układ cieczy znajduje się w takim stanie równowagi, jaki pokazano na rysunku, obliczyć:

— parcie cieczy na kołowy fragment A nachylonej ściany zbiornika,

— moment tej siły parcia względem punktu E ściany.

Cena: 5 PLN

Zadanie 32

Kołowa klapa umieszczona w nachylonej ścianie zbiornika obracać się może wokół osi OO, położonej w odległości z od górnej krawędzi klapy (rysunek III.32). Ile wynosi średnica D tej klapy, jeśli przy pokazanym na rysunku stanie równowagi cieczy jest ona zamknięta? Ile wynosi parcie cieczy na klapę? (W obliczeniach pominąć ciężar klapy).

Cena: 5 PLN

Zadanie 33

Przyjmując, że obliczony względem punktu A moment siły parcia cieczy na kołowy fragment nachylonej ściany zbiornika (rys. III.33) nie może przekroczyć warości MA, obliczyć kąt nachylenia tej ściany do poziomu.

Cena: 5 PLN

Zadanie 34

Kołowa klapa umieszczona w nachylonej ścienie zamkniętego zbiornika obracać się może wokół punktu O (zob. rys. III.34). Ile wynosić musi siła Q podtrzymująca klapę, by nie uległa ona otwarciu? (Ciężaru klapy w obliczeniach nie uwzględniać).

Cena: 5 PLN

Zadanie 35

Pristopadłościanne naczynie o długości L i szerokości b, napełnione cieczą do wysokości h (rys. III.35), porusza się ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym. Jak duże przyspieszenie a można nadać temu naczyniu, by siła parcia cieczy działająca w trakcie ruchu na ścianę o przekroju AB nie przekroczyła zadanej wartości Pmax? (Zakłada się, że podczas ruchu naczynia ciecz nie wylewa się na zewnątrz).

Cena: 5 PLN

Zadanie 36

Naczynie p przekroju pokazanym na rysunku III.36 i stałej szerokości B wypełniono w całości cieczą s wprawiono w ruch prostołiniowy ze stałym przyspieszeniem a. Wartość tego przyspieszenia jest równa wartości wyrażenia (g b)/ (2 L). Obliczyć metodą graficzno+amalityczną siły parcia cieczy na poszczególne ściany naczynia, tj. na ściany o przekroju AB, BE, EC, i CD. Ile cieczy wyleje się z naczynia w trakcie jego ruchu?

Cena: 5 PLN

Zadanie 37

Obliczyć parcie cieczy na półkulistą pokrywę zbiornika (rys. III.37).

Cena: 5 PLN

Zadanie 38

Powierzchnia segmentowego zamknięcia, którego przekrój poprzeczny pokazano na rysunku III.38, jest fragmentem pobocznicy walca o długości L i promieniu podstawy r. Obliczyć parcie cieczy na segment s wyznaczyć położenie wektora parcia.

Cena: 5 PLN

Zadanie 39

Narysować sumaryczne wykresy parcia pionowego s oizimego na walcową ścianę o przekroju ABC, pokazanym na rysunke III.39.

Cena: 5 PLN

Zadanie 40

W poprzek zbiornika ułożono poziomo stalowy walec o promieniu R s długości b (rys. III.40). Obliczyć wypadkowe parcia Ph i Pv działające na powierzchnię tego walca.

Cena: 5 PLN

Zadanie 41

Obliczyć wypadkowe składowe parcia, pozioma Ph s pionową Pv, na ścianę o przekroju ABCD (rys. III.41). Długość ściany w klerunku prostopadłym do powierzchni rysunku wynosi 1.

Cena: 5 PLN

Zadanie 42

żeliwna półkula o ciężarze G przylega szczelnie do dna wypełnionego cieczą zbiornika (rys. III.42). Ile wynosić musi siła Q potrzebna do podniesienia półkuli?

Cena: 5 PLN

Zadanie 43

Klosz w kształcie stożka śsiętego o podanych na rysunku III.43. wymiarach zamyka lewą komorę naczynia wypełnionego cieczą, przy czym może się on orzesuwać w kierunku pionowym. Ile wynosić powinna wysokość h słupa cieczy w prawej komorze, by klosz porostawał w równowadze? (Ciężar kloszy przyjąć równy G).

Cena: 5 PLN

Zadanie 44

Obliczyć wypadkowe składowe parcia Ph i Pv na ścianę o przekroju ABC (rys. III.44). Długość ściany w kierunku prostopadłym do rysunku przyjąć rśwną L.

Cena: 5 PLN

Zadanie 45

Obliczyć wypadkowe składowe parcia, poziomą s pionową, na ścianę o przekroju ABCD (rys. III.45). Długość ściany prostopadle do rysunku wynosi 1.

Cena: 5 PLN

Zadanie 46

ściana o przekroju ABCO, długości 1 i ciężarze G, stanowi zamknięcie zbiornika i może się obracać wokół poziomej osi przechodzącej przez punkt O (rys. III.46). Ile wynosić musi siła N, by przy stanie równowagi cieczy pokazanym na w w, rysunku przytrzymała ona ścianę w położeniu zymkniętym?

Cena: 5 PLN

Zadanie 47

Obliczyć wypadkowe składowe parcia, poziomą i pionową, działające na ścianę o przekroju ABCD (rys. III.47). Długość ściany prostopadle do rysunku równa jest L.

Cena: 5 PLN

Zadanie 48

Narysować wykresy parcia na ścianę o przekroju AB (rys. III.48).

Cena: 5 PLN

Zadanie 49

Obliczyć składowe parcia cieczy na wałcową ścianę, której przekrój AB pokazano na rysunku III.49. Długość ściany prostopadle do rysunku wynosi L.

Cena: 5 PLN

Zadanie 50

Narysować sumaryczne wykresy parcia poziomego i pionowego na ścianę o przekroju ABCD (rys. III.50).

Cena: 5 PLN

Zadanie 51

Otwór p średnicy d wykonany w pozimej ściance dzielącej zbiornik zamknięty jest zaworem, który składa się z półkuli również o srednicy d i z walcowego pływaka majacego średnicę d (rysunek III.51). Pływak z półkulą połączony jest za pomocą sztywnego pręta. Ciężar pływaka wynosi G, zaś półkuli (wraz z prętem) – Q. Przy jakim napełnieniu x prawej komory zbiornika zawór przesunie się do góry odsłaniająx otwór?

Cena: 5 PLN

Zadanie 52

Na dnie zbiornika z cieczą spoczywa stożek o ciężarze Q, połączony cienką linką z pływakiem mającym kształt pionowego walca (rys. III.52). Ile wynosi ciężar G pływaka, skoro przy napełnieniu zbiornika równym H stożek zostaje samoczynnie podniesiony?

Cena: 5 PLN

Zadanie 53

Zawór zamykający otwór o średnicy d2 składa się z kuli oraz połączonych z nią sztywno dwóch półkul. średnica kuli wynosi D, zaś półkul d1 oraz d2(rys. III.53). Ciężar całego zaworu równy jest Q. Przyjmując, że przy podanych na rysunku napełnieniach komór zbiornika wypadkowa sił pionowych działających na zawór równa jest zeru, obliczyć ciężar objęetościowy γ xieczy w komorze górnej.

Cena: 5 PLN

Zadanie 54

Okragły otwór o promieniu r, wykonany w przegrodzie dzielącej komory zbiornika, zymknięty jest zyworem składającym się z kuli i pływaka (patrz rysunek III.54). Pływak połączony jest z kula, sztywnym prętem i ma kształt walca p średnicy D. Ciężar całego zaworu równy jest G. Obliczyć zanurzenie a pływaka, przy którym zawór przesunie się do góry.

Cena: 5 PLN

Zadanie 55

Przy pokazanym na rysunku III.55 stanie równowagi cieczy, zawór składający się z trzech połaczonych sztywno kul zamyka szczelnie otwór o średnicy D, wykonany w poziomej przegrodzie zbiornika. Ile ciężar zaworu G?

Cena: 5 PLN

Zadanie 56

W poziomej ścianie dzielącej zbiornik na dwie komory znajduje się otwór o średnicy d (rys.III.56). Przy takim stanie równowagi cieczy, jaki pokazano na rysunku, otwór ten zamknięty jest szczelnie zaworem składającym się z okrąglej płytki o średnicy D i przyspawanej dón od góry półluli. Obliczyć, ile wynosi ciężar zaworu.

Cena: 5 PLN

Zadanie 57

Zawór o cięzarze G, składający się z dwóch półkul, zamyka otwór o średnicy d1 wykonany w poziomej ściance przedzielającej zbiornik (rys. III.57). Po przylożeniu do tłoka w dolnej komorze zbiornika sily N, zawór przesunął się do góry. Obliczyć tę siłę.

Cena: 5 PLN

 Zadanie 58

 Otwór o średnicy d ma być zamykany zaworem złożonym z następujących elementów: kuli o promieniu r, półkuli tej samej órednicy co otwór, oraz prostokątnej płyty o wymiarach a x b (rys.III.58). Dolna część zaworu (półkula wraz z płytą) połączona jest z kulą sztywnym prętem. Ciężar całego zaworu wynosi G. Jak dużą, siłą Q należy obciążyć tłok sprężający ciecz w niższej komorze zbiornika, by przy podanym na rysunku napełnieniu komory górnej utrzymać zawór w otworze?

Cena: 5 PLN

 Zadanie 59

 Stalową półkulę o średnicy D zakrywającą okragly otwór w dnie zbiornika, połączono sztywno z kulą zanurzoną w cieczy otaczającej zbiornik (rysunek III.59). Ciężar taj zbudowanego zaworu wynosi G. Biorąc pod uwagę pozostałe dane pokazane na rysunku i przyjmująć, że zawór znajduje się w równowadze (tzn. że wypadkowa działających nań sił pionowych jest równa zeru) – obliczyć promień kuli r.

Cena: 5 PLN

Zadanie 60

Pokazany na rysunku III.60 zawór składa się z kuli o promieniu r i połączonej z nią sztywno półluli o tej samej średnicy co otwór wykonany w poziomej przegrodzie zbiornika. Ile wynosić musi napełnienie H górnej komoryzbiornika, by przy obciążeniu tłoka siła Q (zob. rys. III.60) zawór zamykał orwór? (Ciężar zaworu przyjąć równy G).

Cena: 5 PLN

Zadanie 61

Otwór o średnicy 2r zamknięty jest zaworem wykonanym z dwóch półkul (rysunek III.61). Zawór ten połączony jest sztywnym prętem z walcowym pływakiem, posiadającym średnicę d. Sumaryczny ciężar zaworu, pręta s pływaka wynosi G. Obliczyć zanurzenie a pływaka, przy którym zawór przesunie się do góry i pdsłoni otwór.

Cena: 5 PLN

Zadanie 62

Naczynie N, pokazane na rysunku III.62, napełnione jest cieczą do wasokości H1. Znajdujący się w jego dnie okragły owór o średnicy d przykryty jest szczelnie klapą oórednicy D. Naczynie to włożono do zbiornika Z, który był uprzednio napełniony do wysokości H2 (zob.rys. III.62). Naczynie N pływa częściowo zanurzone. Obliczyć:

— o ile podniósł się poziom cieczy w zbiorniku Z po wąożeniu naczynia,

— siłe Q, potrzebna, do uniesienia klapy z dna naczynia N.

Cena: 5 PLN

Zadanie 63

Okragły otwór w poziomej ściance przedzielającej zbiornik zamyka stalowy trzpień w kształcie walca. Gdy gśrna komora zbiornika napołniona jest cieczą do poziomu 1 – 1, a w piezometrze połączonym z komorą dolną zwierciadło cieczy leży na poziomie 2 – 2 (zob.rysunek III.63), wowczys trzpień znajduje się w równowadze. W pewnej chwili dolano nieco cieczy o ciężarze objętościowam γ2 do rurki piezometrycznej, podnosząc w niej poziom zwierciadła o wysokość h. Obliczyć objętość V cieczy o ciężarze objętościowym γ1 jaką należy dolać do górnej komory zbiornika, aby trzpień nie uległ przesunięciu w pionie. (Pole powierzchni przekroju poprzecznego zbiorniks przyjąć równe F).

Cena: 5 PLN

Zadanie 64

Dwa pionowe walce o średnicach d oraz D zawieszone na lince przerzucinej przez blok zanurzone są częściowo w cieczy (rys.III.64). Gdy zwierciadło cieczy znajduje się na poziomie AA, układ pozostaje w równowadze s wskazówka W przymocowana do linki wskazuje punkt O. Obliczyć, w jakim kierunku i o ile przesunie się wskazówka, jeżeli zwierciadło cieczy obniży się do poziomu BB. (Zgodnie z rysunkiem założyć że oba walce nadal pozostaną częściowo w cieczy zanurzone).

Cena: 5 PLN

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *